GR20110217 punt 19: aanduiding van vertegenwoordiger voor de werking van de lokale werkwinkel

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het partnerschapsverdrag tussen de Federale en de Vlaamse Regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 25 april 2005 omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2000 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de brief van de VDAB en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Serr-Resoc, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove, meer bepaald art. 10 waarin staat vermeld dat een afgevaardigde van de stad Ninove optreedt als voorzitter in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van heden houdende goedkeuring van de vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen bevoegd voor sociale zaken als effectief lid afgevaardigd wordt in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Effectief lid:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van Rudy Corijn: 31

Aantal nee-stemmen: 1

Aantal onthoudingen: /

 

Overwegende dat Rudy Corijn de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

BESLUIT:

Schepen Corijn, bevoegd voor sociale zaken, wordt als effectief lid afgevaardigd in het dagelijks bestuur van de werkwinkel Ninove.