GR20110217 punt 18: goedkeuring hernieuwde samenwerkingsovereenkomst lokale werkwinkel

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het partnerschapsverdrag tussen de Federale en de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 25 april 2005 omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2000 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de brief van de VDAB en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Serr-Resoc, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove;

 

Overwegende dat deze tekst dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de tekst, goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 februari 2001 wordt opgeheven;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel te Ninove, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 februari 2001 wordt opgeheven.

De vernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de werking van de werkwinkel Ninove wordt goedgekeurd.