GR20110217 punt 17: voorzien van de nodige kredieten in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet voor de bestrijding van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 en goedkeuring van de opdrachten (facturen)

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29, 157 en 253,§1,5°;

 

Overwegende dat op 13, 14 en 15 november 2010 de stad Ninove getroffen werd door wateroverlast;

 

Overwegende dat door de brandweer en het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove opdrachten werden gegeven voor de levering van zand en het vervoer van zandzakken;

 

Overwegende dat hiervoor geen kredieten werden opgenomen in het budget 2010 of in het ontwerp van budget voor 2011 dat op 25 november 2010 aan de gemeenteraadsleden werd bezorgd en dat op 16 december 2010 door de gemeenteraad werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de facturen pas op 18 en 25 januari 2011 aan de stad werden bezorgd;

 

Overwegende dat het daardoor niet mogelijk was om op de vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2010 bij amendement in de nodige kredieten op het budget van 2011 te voorzien;

 

Overwegende dat, in toepassing van artikel 157 van het gemeentedecreet, de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan beslissen over de uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt;

 

Overwegende dat de bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, ook de bevoegdheid inhoudt tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de wijze van gunning van de overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 17,§2,1°,c waaruit blijkt dat kan worden gehandeld zonder naleving van de bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure doch, indien mogelijk na raadpleging, van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners wanneer het dringend karkater voortvloeiend uit niet te voorziene gebeurtenissen niet toelaat de bij de andere procedures gestelde termijnen na te leven;

 

Overwegende dat omwille van de precaire situatie geen beroep op de mededinging kon worden gedaan;

 

Overwegende dat het om de volgende opdrachten (facturen) gaat:

Bouwpunt De Doncker nv – levering van zand – 196,02 euro;

Bouwpunt De Doncker nv – levering van zand – 1.994,81 euro;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1. Er wordt voorzien in de nodige kredieten voor de levering van zand en het vervoer van zand en zandzakjes naar aanleiding van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010.

 

Artikel 2. De volgende opdrachten (facturen) worden goedgekeurd:

Bouwpunt De Doncker nv – levering van zand – 196,02 euro;

Bouwpunt De Doncker nv – levering van zand – 1.994,81 euro.

 

Artikel 3. De nodige kredieten voor de bestrijding van de wateroverlast van 13, 14 en 15 november 2010 worden ingeschreven in de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2011.

 

Artikel 4. Een kopie van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

Raadslid H. Van Der haegen (CD&Vplus) en W. Vande Winkel (Groen!) nemen niet deel aan de stemming.