GR20110217 punt 15: Rationeel energiegebruik - Levering en plaatsing van een groendak op jeugdcentrum De Kuip - Vaststellen wijze van gunnen

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2008 waarbij de aanleg van een groendak op het jeugdcentrum "De Kuip" werd goedgekeurd als project in de samenwerkingsovereenkomst (contracttekst 2008-2013);

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2009 waarbij de procedure voor het plaatsen van een groendak wordt stopgezet omdat geen van de inschrijvers voldoet aan de voorwaarden van het bestek;

 

Overwegende dat voor de aanleg van een groendak een projectsubsidie wordt gegeven van 31,00 €/m² door het Vlaamse gewest;

 

Gelet op de voorwaarden vervat in het bijzonder lastenboek voor de aanbesteding van de opdracht;

 

Overwegende dat de aanleg van 350 m² groendak kan geraamd worden op 23.546,60 €, BTW incl.;

 

Overwegende dat de gunning van de opdracht kan gebeuren via onderhandelingsprocedure;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 761/723-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De opdracht voor de aanleg van een groendak, geraamd op 23.546,60 € (BTW incl.) op het dak van het jeugdcentrum "De Kuip" wordt goedgekeurd bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

2. De voorwaarden vervat in het bijzonder lastenboek worden goedgekeurd.

 

3. Budgetten zijn voorzien in de begroting dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 761/723-60.