GR20110217 punt 14: bossen - overeenkomst uitbouw stadsrandbos tussen de stad Ninove en natuurpunt beheer VZW - goedkeuring

DE RAAD

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad Ninove momenteel een perceel bos in erfpacht heeft gelegen ten westen van de atletiekpiste en kadastraal gekend Ninove, sectie B nr. 1586D en Pollare, sectie A nr. 704A, en deze gronden momenteel als speelbos worden gebruikt;

 

Gelet op de brief van 16 januari 2006 van de afdeling Natuur van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap waarbij gezegd wordt dat deze locatie slechts een tijdelijke oplossing mag zijn en dat naar een oplossing op langere termijn moet gezocht worden;

 

Gelet op het structuurplan van de stad Ninove waarbij het bestaande speelbos als tijdelijk wordt beschouwd in afwachting van het aanleggen van het definitieve speelbos ten noorden van de Dender in het gebied de Venebroeken te Ninove;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de stad Ninove en Natuurpunt Beheer vzw voor de uitbouw van een stadsrandbos/speelbos/geboortebos (verder "stadsbos" genoemd) in de Venebroeken te Ninove en kadastraal gekend sectie Ninove, 2 de afdeling, sectie B, nrs. 1690/C, 1699A, 1703A, 1704/A, 1709A, 1710 en 1711 voor een oppervlakte van 5,7640 ha;

 

Gelet op het eindrapport van de studie bosuitbreiding te Ninove en Roosdaal waarbij deze percelen worden voorzien als speelbos en speelweide;

 

Overwegende dat deze gronden eigendom zijn van Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 in 2800 Mechelen;

 

Overwegende dat de stad Ninove en Natuurpunt Beheer vzw samen kunnen instaan voor de financiering van het stadsrandbos;

 

dat Natuurpunt Beheer vzw 3,00 ha zal ter beschikking stellen voor het realiseren van het stadsbos; dat de stad éénmalig aan Natuurpunt 3 euro per gereserveerde vierkante meter of 90.000 euro in totaal betaalt voor het aanleggen en begeleiden van de plantacties van deze 3,00 ha; dat dit bedrag in 3 gelijke schijven van telkens 30.000 euro zal betaald worden, en dit een eerste maal in 2011;

 

Overwegende dat Natuurpunt verantwoordelijk zal zijn voor de aanleg van het bos en voor het natuurbeheer en voor alle vergunningsaanvragen om de nodige werken te mogen uitvoeren;

 

Overwegende dat de stad Ninove verantwoordelijke zal zijn voor de aanleg en het onderhoud van de speelinfrastructuur, voor de openstelling en voor de spelmogelijkheden;

 

Overwegende dat een overlegcommissie zal worden opgestart met vertegenwoordigers van de stad Ninove, Natuurpunt en de jeugdraad;

 

Overwegende dat de overeenkomst zal worden afgesloten voor een periode van 30 jaar, eventueel verlengbaar;

 

Overwegende dat voor deze overeenkomst geen kredieten voorzien zijn in de begroting 2011 artikel 879/512-51 maar dat de kosten zullen vergoed worden van kredieten in de begroting 2011 artikel 425/725-80 en dat bij begrotingswijziging kredieten zullen voorzien worden op artikel 879/512-51;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De ontwerpovereenkomst goed te keuren tussen de stad Ninove en Natuurpunt Beheer vzw voor de uitbouw van een stadsrandbos/speelbos/geboortebos (verder "stadsbos" genoemd) in de Venebroeken te Ninove en kadastraal gekend sectie Ninove, 2 de afdeling, sectie B, nrs. 1690/C, 1699, 1703A, 1704/A, 1709A, 1710 en 1711 voor een oppervlakte van 5,7640 ha.

 

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan het contract en de overlegcommissie samen te stellen.

 

Artikel3

In de begroting 2011 zijn geen kredieten voorzien op artikel 879/512-51. De kosten verbonden aan deze overeenkomst zullen vergoed worden van kredieten in de begroting 2011 artikel 425/725-80 en er zullen bij begrotingswijziging kredieten voorzien worden op artikel 879/512-51.

Voor de jaren 2012 en 2013 zullen voldoende kredieten voorzien worden in de buitengewone dienst onder artikelnummer 879/725-80.