GR20110217 punt 13: deelname aan de zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het initiatief van RESOC om een vzw Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen op te richten die als doel heeft de zorgsector als hefboom te gebruiken om meer bedrijvigheid en tewerkstelling in Zuid-Oost-Vlaanderen te creëren;

 

Gelet op het feit dat de stad op meerdere manieren kan deelnemen aan dit initiatief nl.

- door steunend lid te worden zodat de stad lid wordt van de algemene vergadering en toegang heeft tot het kennisnetwerk voor een jaarlijkse bijdrage van max. 750 EUR/jaar en 500 EUR voor het eerste jaar

- door structureel lid te worden en een faciliterende rol op te nemen voor een jaarlijkse bijdrage van maximum 18.000 EUR per jaar en 12.000 EUR voor het eerste jaar;

 

Gelet op het collegebesluit van 1 februari 2011 waarbij het standpunt werd ingenomen om steunend lid te worden van de vzw Zorginnovatiecluster Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de zorgsector zorgt voor bedrijvigheid en tewerkstelling in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat personeel en middelen op een economisch verantwoorde manier moeten ingezet worden en dat de zorginnovatiecluster vzw de zorgsector hierin wil ondersteunen en begeleiden;

 

Overwegende dat voor de betaling van het lidgeld jaarlijks een bedrag kan voorzien worden in de begroting artikel 523/123-48 en dat dit bedrag in 2011 bij begrotingswijziging zal voorzien worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De stad Ninove wordt steunend lid van Zorginnovatiecluster vzw.

 

2. De statuten van Zorginnovatiecluster vzw worden goedgekeurd.

 

3. Het lidgeld zal jaarlijks in de begroting voorzien worden op artikel 523/123-48. Voor 2011 zal 500 EUR bij begrotingswijziging voorzien worden.

 

Schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) neemt niet deel aan de stemming.