GR20110217 punt 12: Meubilair bibliotheek te Ninove - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° f;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de bibliotheek te voorzien van gespecialiseerd meubilair;

Overwegende dat al het huidige meubilair van het type arcus en de stripbakken van het type radix is en destijds werd geleverd door de firma Schultz (1994), met naleveringen in 2000 en 2005;

 

Overwegende dat er bij het nieuwe meubilair nieuwe stripbakken moeten aangekocht worden die omwille van de capaciteit en om technische en esthetische redenen compatibel moeten zijn met de reeds aangekochte stripbakken;

 

Overwegende dat door de toekomstige implementatie van de RFID zelfscanbalies aan de inkom van de bibliotheek, de indeling en inplanting van het meubilair gedeeltelijk heraangepast moet worden;

 

Overwegende dat gekozen werd om de dvd collectie in te planten waar de huidige balie is en de AVM afdeling op deze manier uit te breiden;

 

Overwegende dat voor de AVM afdeling (cd's en dvd's) gezocht werd naar een grotere capaciteit op de reeds bestaande oppervlakte;

 

Overwegende dat de voorgestelde rekken voldoen aan de vereiste capaciteit en om technische en estetische redenen gekozen werden omwille van hun compatibiliteit met de reeds eerder aangekochte arcus rekken;

 

Overwegende dat een nieuwe infobalie met bijpassend zitmeubilair voorzien moet worden aan de ingang van de bibliotheek;

Overwegende dat de filosofie achter het eertijds goedgekeurde inplantingsplan gerespecteerd wordt en het esthetisch karakter van het bestaande meubilair behouden blijft;

 

Overwegende dat om deze redenen voor de levering en plaatsing van het meubilair het noodzakelijk is om de opdracht onderhands te gunnen aan de firma Schultz;

 

Overwegende dat dit mogelijk is in uitvoering van artikel 17, § 2, 1° f van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten om de technische of artistieke specificiteit van het meubilair te behouden;

 

Overwegende dat de volledige levering het volgende omvat : 5 cd displays, 8 dubbelzijdige hoge cd-dvd rekken, 9 enkelzijdige cd-dvd rekken, 1dubbelzijdig laag cd-dvd rek, 2 enkelzijdige lage cd-dvd rekken, 30 naamborden, 4 dubbelzijdige stripmeubels, 3 dubbelzijdige cd rekken voor de jeugd, een 3-delige verlichte hoekbalie, 2 bureel stoelen, worden aangekocht;

 

Overwegende dat de kosten voor deze opdracht wordt geraamd op € 32668,00 excl. btw of € 39528,00 incl. 21% btw;

 

Gelet op de meetstaat;

 

Overwegende dat voor deze uitgave 40.000 euro werd voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011, onder artikel 767/741-98;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop van meubilair voor de bibliotheek, geraamd op 39528,00 euro incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal via onderhandelingsprocedure worden gegund.