GR20110113 punt 2: budget OCMW

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op de beslissing van 3 december 2008 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het meerjarenplan 2009 – 2013 van het O.C.M.W. werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van 18 december 2008 van de gemeenteraad waarbij het meerjarenplan 2009-2013 werd goedgekeurd waarin een gemeentelijke toelage van € 5.092.000 is voorzien;

 

Gelet op het besluit van 24 november 2010 van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2011 werd vastgesteld;

 

Gelet op het advies van het overlegcomité O.C.M.W./stad Ninove van 16 november 2010;

 

Overwegende dat voor het O.C.M.W.-budget geput werd uit de reserves en dat hierdoor de gemeenteraad het budget 2011 dient goed te keuren;

 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor 2011 deze uit het meerjarenplan niet overschrijdt;

 

BESLUIT, met 21 ja-stemmen, 8 nee-stemmen en 3 onthoudingen

 

Het O.C.M.W.-budget 2011 wordt goedgekeurd.

De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2011 bedraagt € 5.092.000,00.

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.