GR20110113 punt 11: ontslag bestuurslid raad van bestuur AGB

E RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

gelet op de statuten van het autonoom gemeentebedrijf waarbij de raad van bestuur samengesteld is uit maximum 12 leden;

 

overwegende dat ten hoogste tweederde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mag zijn;

 

overwegende dat de gemeenteraad bestaat uit 33 gemeenteraadsleden en als volgt is samengesteld;

 

- VLD: 12 gemeenteraadsleden

- CD&V-Plus: 8 gemeenteraadsleden

- Vlaams Belang-Vlott: 8 gemeenteraadsleden

- Pro: 4 gemeenteraadsleden

- Groen !: 1 gemeenteraadslid

 

overwegende dat, om elke politieke fractie in de gemeenteraad op te nemen in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, de volgende verdeling in de raad van bestuur is goedgekeurd:

- VLD: 4 mandaten

- CD&V-Plus: 3 mandaten

- Vlaams Belang-Vlott: 3 mandaten

- Pro: 1 mandaat

- Groen !: 1 mandaat

 

overwegende dat volgende personen ontslag wensen te nemen als bestuurslid van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de kleine Dender:

- voor CD&V Plus: mevrouw Veerle Cosyns

- voor CD&V Plus: de heer Chris Cieters

overwegende dat door de politieke fractie in de gemeenteraad volgende vervanger wordt voorgesteld:

- CD&V Plus: - de heer Frank D'Hauwer

- CD&V Plus: - de heer Christophe Vijverman;

 

gaat over tot de geheime stemming;

 

overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft :

- aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen : 28

- aantal stemmen op naam van F. D'Hauwer en C. Vijverman : 28

- aantal nee-stemmen : /

- aantal onthoudingen : /

 

BESLUIT :

Het ontslag als bestuurslid in het AGB Ninove van mevrouw Veerle Cosyns en Chris Cieters wordt aanvaard.

De heren Frank D'Hauwer en Christophe Vijverman worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove.