GR20101125 punt 6: agenda AV intercommunale Westlede

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging dd. 14 oktober 2010 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 8 december 2010 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

 

Agenda

Kopie verslag algemene vergadering 9 juni 2010

Uitgangspunten begroting 2011Begroting 2011Activiteiten en strategie

Toetreding gemeente Sint-Laureins

Aanduiding bestuurder;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren, op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van 8 december 2010.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede op 8 december 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Westlede.