GR20101125 punt 3: politie Ninove - aankoop server

DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

Gelet op het raamcontract DMA 2009 R3 151 van de Federale Politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop en de levering van servers en diverse randapparatuur;

 

Gelet op de radioscopie van 11 september 2007 waaruit blijkt dat de gehele politieorganisatie moet evolueren naar een uniek informaticaplatform (UIP) steunend op een INTEL-technologie en een unieke toepassingslaag Pol Office genoemd;

 

Gelet op het collegebesluit van 31 juli 2008 houdende de gunning van twee servers via het raamcontract DMA 2006 R3 065 van de Federale Politie;

 

Overwegende dat de PZ Ninove nog dient te investeren in één nieuwe (file)server en een upgrade van de huidige servers;

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 13.000,00 euro inclusief BTW;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2010 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/742-53;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van één nieuwe server en een upgrade van de huidige servers voor de lokale politie van Ninove.

 

2. De opdracht zal via het raamcontract DMA 2009 R3 151 van de Federale Politie gegund worden tegen de prijs van maximum 13.000,00 euro inclusief BTW.

 

3. Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de provinciegouverneur Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.