GR20101125 punt 28: jaarrekening en goedkeuring Bibart

DE RAAD,

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 43 §2 5° en 195;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het BibArt-beheerscomité dat plaatsvond op 21 april 2010 te Lede waarbij, volgens artikel 18 van de statuten, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld;

 

Gelet op artikel 18 van de statuten, waarin gestipuleerd is dat het beheerscomité na afsluiting van het voorgaande werkjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

 

Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 - De jaarrekening 2009 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden goedgekeurd.

 

Art. 2 - Dit besluit zal gestuurd worden aan de deputatie en de provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen