GR20101125 punt 27: goedkeuring addendum saneringsbijdrage

 

 

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2006 waarbij de gemeenteraad de overeenkomst goedkeurde tussen de stad Ninove en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor het saneren van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water op het grondgebied van Ninove;

 

Overwegende dat in het kader van de saneringsovereenkomst tussen de gemeente en de VMW, een afvoerbijdrage ten behoeve van gemeentelijke rioleringswerken in de waterfactuur werd geïntegreerd;

 

Overwegende dat de afvoerbijdrage wordt toegepast voor de verbruikte hoeveelheden leidingwater (BOT= bijdrage voor opvang en transport) en grondwater (VEW = vergoeding eigen waterwinning);

 

Gelet op de brief van 13 augustus 2010 van de VMW en de bijlage voor het vaststellen van de tarieven van de BOT en de VEW;

 

Overwegende dat voor de aanpassing van de drinkwatertarieven, indien mogelijk, 1 januari als startdatum wordt gehanteerd;

 

Overwegende dat de decretale aanpassing van de zuiveringsbijdrage eveneens van toepassing is vanaf 1 januari van elk boekjaar;

 

Overwegende dat het omwille van de duidelijkheid van de waterfactuur voor de klanten, wenselijk is dat een aanpassing van de afvoerbijdrage ook ingaat vanaf 1 januari van het boekjaar;

 

Overwegende dat op basis van de huidige gegevens, het tarief voor de afvoerbijdrage decretaal kan variëren tussen 0 en 1,4 x de zuiveringsbijdrage (of maximaal 1,4 x 0,8720 = 1,2208 euro/m³, tarief 2010);

 

Overwegende dat nog steeds de mogelijkheid bestaat om een getrapt tarief voor de afvoerbijdrage toe te passen volgens het verbruikt aantal m³ in volgende configuratie:

0 - 6000m³/jaar

6001 - 600 000 m³/jaar

> 600 000 m³/jaar;

Overwegende dat sommige gemeenten de exploitatiekosten van IBA's ten laste nemen;

 

Overwegende dat de aangepaste regelgeving voorziet dat de gemeenten kunnen gebruik maken van een verhoogd tarief voor de afvoerbijdrage (of BOT), namelijk 2,4 maal de decretale zuiveringsbijdrage;

 

Overwegende dat, indien er een afwijkend tarief wordt toegepast voor de aanrekening van BOT op leveringsadressen aangesloten op een IBA in exploitatie van de gemeente of VMW (RioP), de gemeente een beslissing moet nemen;

 

Overwegende dat deze beslissing moet vervat zijn in het addendum aan de saneringsovereenkomst tussen de gemeente en de VMW waaraan de volgende aanvulling werd toegevoegd:

" de BOT en VEW op de adressen van een IBA in exploitatie van de gemeente, worden vanaf 1 januari 2011 vastgelegd op het tarief van de zuiveringsbijdrage vermenigvuldigd met een coëfficiënt gelijk aan de van toepassing zijnde BOT/VEW-coëfficiënt vermeerderd met 1";

 

Overwegende dat de BOT onderworpen is aan het BTW-tarief van 6 % en de VEW aan het BTW-tarief van 21 %;

 

Gelet op het voorbeeld van de aangepaste bijlage van de saneringsovereenkomst;

 

Overwegende dat abonnees en eigen waterwinners een vrijstelling kunnen bekomen van de BOT respectievelijk de VEW om economische, ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het bovengemeentelijk niveau;

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 6 onthoudingen

1. De voorwaarden vervat in de bijlage voor het vaststellen van de tarieven van de BOT en de VEW vanaf 1 januari 2011 worden goedgekeurd.

 

2. De BOT en VEW op de adressen met een IBA in exploitatie van de gemeente, worden vanaf 1 januari 2011 vastgesteld op het tarief van de zuiveringsbijdrage vermenigvuldigd met een coëfficiënt gelijk aan de van toepassing zijnde BOT/VEW-coëfficiënt + 1.

 

3. Abonnees en eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT respectievelijk de VEW om economische, ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het bovengemeentelijk niveau.