GR20101125 punt 25: budgetwijziging 2010/2 kerkfabriek St Amandus Outer

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die ze op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Amandus Outer op 8 september 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010/2 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 7 oktober 2010 en op de financiële dienst werd ontvangen op 8 oktober 2010;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer de exploitatietoelage en de investeringstoelage niet verhoogt;

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabriek;

 

BESLUIT :

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2010/2 van de kerkfabriek Sint Amandus Outer.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.