GR20101125 punt 24: goedkeuren budget 2011 kerkfabriek St Petrus Meerbeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Overwegende dat de voorstellen van het budget 2011 van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat het centraal kerkbestuur de budgetten 2011 op 14 juli 2010 overgemaakt heeft aan de stad Ninove ter voorbereiding van de vergadering van 26 augustus 2010;

 

Gelet op het gunstig advies inzake de budgetten 2011 van het bisdom Gent van 5 oktober 2010 voor de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Overwegende dat wanneer het budget niet binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om het budget aan het meerjarenplan aan te passen;

 

Overwegende dat dit het geval is voor de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Overwegende dat de negatieve bedragen in het budget 2011 op lijn K, zijnde het gecorrigeerd tekort van de vorige jaren, deels wordt weggewerkt met een bijkomende toelage in 2010;

 

Overwegende dat door deze bijkomende toelage de exploitatietoelage, zoals voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013, moet volstaan om alle uitgaven van het dienstjaar 2011 te dekken;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke de exploitatietoelage zoals voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan € 47.119,00 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50 % in de loop van het eerste kwartaal en voor 50 % in de loop van het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op voorlegging van de facturen;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

1. Het budget 2011 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt goedgekeurd mits een aanpassing van de exploitatietoelage naar € 47.119,00.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur aan de desbetreffende kerkfabriek.