GR20101125 punt 23: wijziging meerjarenplan 2008-2013/3 kerkfabriek St-Petrus Meerbeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2010 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2010/2 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke waarbij de kerkfabriek verzocht werd een aanpassing van het meerjarenplan in te dienen;

 

Gelet op de beslissing van 20 september 2010 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke waarbij het gewijzigd meerjarenplan 2008 – 2013/3 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 4 oktober 2010, op het stadhuis binnengekomen op 6 oktober 2010 en overgemaakt aan de financiële dienst op 7 oktober 2010;

 

Gelet op de brief van het centraal kerkbestuur van 7 oktober 2010, op het stadhuis binnengekomen en overgemaakt aan de financiële dienst op 8 oktober 2010, waarbij de wijziging van het meerjarenplan en de begeleidende nota werden overgemaakt;

 

Overwegende dat deze wijziging van het meerjarenplan 2008 -2013/3 enkel om administratieve redenen diende opgemaakt te worden en geen invloed heeft op de reeds goedgekeurde exploitatie- en investeringstoelagen.

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

1. De derde wijziging aan het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt goedgekeurd.

 

2. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning 2008 – 2013/3 bepaald als volgt:

 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Petrus Meerbeke

94.617,72 €

47.119,00 €

40.251,00 €

41.187,00 €

 

3. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning 2008 – 2013/3 bepaald als volgt :

 

 

2010

2011

2012

2013

Sint Petrus Meerbeke

44.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

4. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.