GR20101125 punt 21: kapitaalverhoging van Publi-T via Fingem

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001;

 

Gelet op de brief van Fingem van 4 oktober 2010, die in de mogelijke inschrijving op de kapitaalverhoging tranche 1 van Publi-T voorziet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem en een deelneming aanhoudt in Publi-T via Fingem;

 

Overwegende dat Publi-T op 28 september 2010 in een buitengewone algemene vergadering beslist heeft over te gaan tot een kapitaalverhoging, met toepassing van de voorkeurrechten ten aanzien van de bestaande aandeelhouders;

 

Overwegende dat de kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van 241.964 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van € 413,29/aandeel;

 

Overwegende dat Fingem reeds in de mogelijke kapitaalsverhoging van Publi-T voorzag door hiervoor middelen te reserveren;

 

Overwegende dat Fingem aan de gemeentevennoten vraagt hun beslissing terzake mede te delen uiterlijk op 26 november 2010;

 

Gelet op de statuten van Fingem;

 

Overwegende dat het directiecomité van Fingem van 4 oktober 2010 en de raad van bestuur van Fingem van 25 oktober 2010 het aanbod van Publi-T gunstig onthaald hebben waardoor de totaliteit van de voorbehouden aandelen, hetzij 10.388 aandelen, mag onderschreven worden;

 

Overwegende dat Publi-T, voor het geval niet alle aandeelhouders wensen in te tekenen op het voorbehouden gedeelte, een tweede inschrijvingsronde voorziet waarbij het directiecomité voorstelt om bijkomend op maximum 10.388 aandelen in te schrijven;

 

Overwegende dat Fingem voorstelt om de vermelde investering voor de helft te financieren met haar commercial paper programma, en voor het resterende saldo met beschikbare reserves en dat Fingem dus geen beroep dient te doen op bijkomende kapitaalsvorming door de deelnemers, noch op de geldmarkt om de nodige bedragen op te halen;

 

Gelet op de bijgevoegde tabel, die het aandeel dat aan de stad Ninove toekomt weergeeft;

 

Overwegende dat voor de stad Ninove 632,09 aandelen ten bedrage van € 261.235,95 voorbehouden zijn;

 

Overwegende dat voor de tweede inschrijvingsronde voor de stad Ninove hetzelfde aantal aandelen ten bedrage van € 261.235,95 voorbehouden zijn;

 

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Aan Fingem wordt de opdracht gegeven om voor rekening van de stad Ninove in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor het gedeelte dat hen voorbehouden is, hetzij voor een bedrag van € 261,235,95 of 632,09 aandelen.

 

Artikel 2

Voor zover niet alle deelnemers van Fingem, noch de vennoten van Publi-T de hun toegewezen aandelen wensen te onderschrijven, Fingem opdracht te geven om voor rekening van de stad bijkomend hetzelfde aantal Publi-T aandelen te onderschrijven zoals voorzien in artikel 1 supra.

 

Artikel 3

Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde aanschaffingsvorm en aan Fingem wordt de opdracht gegeven om deze kapitaalverhoging te onderschrijven, voor de helft via het commercial paper-programma van Fingem en, voor het resterend saldo, een beroep te doen op beschikbare reserves van Fingem.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing.

 

Artikel 5

Onderhavige beslissing wordt onverwijld voorgelegd aan de toezichthoudende overheid en wordt ter kennis gebracht aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.