GR20101125 punt 15: agenda buitengewone AV Intergem

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 20 september 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 23 december 2010 in hotel "Beveren" Gentseweg 280 te 9120 Beveren;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda :

 

1. a) Bijzondere verslagen van de raad van nestuur en van de commissaris – in het kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel.

b) Goedkeuring van de statutenwijziging;

 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2011 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2011;

 

3. Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis – Bekrachtiging;

 

4. Statutaire benoemingen;

 

5. Statutaire mededelingen;

 

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijziging als bedoeling heeft een bijkomende dienstverlening op te nemen, nl. de Energie Diensten voor Lokale Besturen (EDLB) en dat hiermee ingespeeld wordt op de bestaande lokale en gemeentelijke behoeften binnen het statutair en regelgevend kader;

 

Gelet op het feit dat een programma voorgesteld wordt dat begeleiding, coördinatie en financiële ondersteuning (prefinanciering) aanbiedt en het eveneens mogelijk maakt om een reële energiebesparing te realiseren, dat het hele project kadert binnen de Europese Richtlijn 2006/32/EG en de daarin opgenomen verplichtingen rond energie-efficiëntie en conform is aan en gebaseerd op het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2007 inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (artikel 10);

 

Gelet ook op het feit dat de juridische basis voor de EDLB-dienstverlening door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders tot stand kwam na overleg met de vertegenwoordigers van de toezichthoudende overheid en dat o.a. artikel 10 van voornoemd besluit expliciet opgenomen wordt in de statuten (artikel 3);

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de voorgestelde statutenwijziging van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 23 december 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.