GR20101125 punt 12: agenda buitengewone AV Fingem

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 22 september 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 23 december 2010 te Beveren, in hotel "Beveren";

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op artikel 44 van het decreet waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

1. Begroting 2011

2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2011

3. Statutaire benoemingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de begroting 2011, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 5 oktober 2009 van Fingem;

 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2011, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 25 oktober 2010 van Fingem;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fingem.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op 23 december 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het secretariaat van Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

 

Raadslid W. Somers (Vlaams Belang/Vlott) neemt niet deel aan de stemming.