GR20101028 punt 9: verbouwen hoofdcommissariaat politie - goedkeuren ontwerp

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2009 waarbij de aanstelling van een ontwerper voor de verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens de lastvoorwaarden werden goedgekeurd en de gunningswijze van de opdracht, namelijk de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2009 waarbij het projectbureau Signa, Koningsstraat 237, 1210 Brussel werd aangesteld als ontwerper, mits een ereloonpercentage van 7,75 %, BTW exclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2010 waarbij aan de ontwerper opdracht werd gegeven om het ontwerp voor de verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie, voor te bereiden op basis van het voorontwerp van verbouwing met vlak dak, geraamd op 763.990,84 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat door de ontwerper het ontwerp van de verbouwingswerken werd ingediend, geraamd op 793.715,87 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Gelet op het bestek en de plannen;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 800.000 EUR werd voorzien in de budgetwijziging over het dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 330/723-60;

 

 

BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 8 onthoudingen

 

1. Het ontwerp van de verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie, geraamd op 793.715,87 EUR, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.