GR20101028 punt 25: herinrichting gewestweg N460 er hoogte van kruispunt met de Ophemstraat (Voorde)

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat in opdracht van het Vlaams Gewest, de N 460 (Geraardsbergsesteenweg) in de omgeving van het kruispunt met de Ophemstraat te Voorde, wordt heringericht;

 

Overwegende dat naar aanleiding van deze werken de gebrekkige riolering in de ondergrond moet heraangelegd worden;

 

Overwegende dat de voetpaden en opritten langs het tracé der werken zullen vernieuwd worden;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2010 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest, de nv Aquafin en de stad Ninove opgesteld naar aanleiding van de uit te voeren rioleringswerken voor de aanleg van een gescheiden riolering in het deel van de her in te richten gewestweg N 460 in de omgeving van het kruispunt met de Ophemstraat te Voorde, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 27 augustus 2010 van het agentschap Wegen en Verkeer met als bijlage ter goedkeuring, het ontwerpbundel van bovengenoemde werken;

 

Gelet op de raming bij het ontwerp waaruit blijkt dat de werken die ten laste van RioP (riolering) zullen worden uitgevoerd 234.880,65 euro bedragen;

 

Gelet op de raming waaruit blijkt dat de werken ten laste van de stad Ninove (voetpaden) 78.522,95 euro, 21 % btw inclusief, bedragen;

 

Gelet op de raming waaruit blijkt dat de werken ten laste van AWV 548.099,56 euro, btw inclusief, bedragen;

 

Overwegende dat de opdracht de volgende werken omvat:

 

Werken ten laste van het Vlaamse gewest:

 

-          opbraak oude weg

-          aanleg nieuwe wegopbouw en dubbelrichtingsfietspad

-          aanleg van bushaltes en parkeerstroken

-          aanleg van greppels, kolken en aansluitingen

-          procentueel aandeel van de RWA

-          opbraak massieven in de sleuf, grondverbetering en afvoer grondoverschotten (zelfde % aandeel als RWA)

 

Werken ten laste van stad Ninove

 

-          aanleggen van voetpaden

 

Werken ten laste van Aquafin

 

-          aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel: DWA (100 %), RWA als wachtleiding (100 %),

RWA (procentueel aandeel)

-          huisaansluitingen en wachtaansluitingen

-          alle opbraak van buizen/IP's en opspuiten

-          piezometers

-          as-builtplan

-          regie-uren met betrekking tot rioleringswerken

-          opbraak massieven in de sleuf, grondverbetering en afvoer grondoverschotten (zelfde % aandeel als RWA);

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn van de werken werd vastgesteld op 100 werkdagen;

 

Overwegende dat de aannemer moet erkend zijn in de klasse 4, categorie C;

 

Overwegende dat het stadsaandeel in deze opdracht zal betaald worden van het totalisatiekrediet in de

begroting 2010, artikel 421/731-60;

 

Overwegende dat de rioleringswerken van de nv Aquafin ten laste van RioP zullen worden uitgevoerd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. Het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken aan de N 460 in de omgeving van het kruispunt met de Ophemstraat te Voorde, wordt goedgekeurd mits de totale geraamde prijs van 861.503,16 euro, btw inclusief, waarvan 234.880,65 euro ten laste van RioP, 78.522,95 euro, 21 % btw inclusief ten laste van de stad Ninove en 548.099,56 euro, 21 % btw inclusief ten laste van het Vlaams gewest. 
  2. De wijze van gunnen van de opdracht via openbare aanbesteding wordt eveneens goedgekeurd. 
  3. De voorwaarden van deze opdracht vervat in het lastenboek worden eveneens goedgekeurd.