GR20101028 punt 24: herinrichting "den Dollar" - goedkeuring ontwerp

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest met de Tijdelijke Vennootschap Arcadis Gedas – Grontmij – Technum (TV3V) met zetel te Antwerpen, een contract afsloot om begeleiding en ondersteuning te verlenen aan de gemeentebesturen in het kader van het programma van het Vlaamse Gewest voor het wegwerken van gevaarlijke punten op gewestwegen;

 

Overwegende dat de opdracht voor het herinrichten van het kruispunt "Den Dollar" kadert in het wegwerken van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen;

 

Overwegende dat gelijktijdig met de uitwerking van het wegenontwerp naar aanleiding van de regelmatig terugkerende wateroverlast op het kruispunt, studies en cameraonderzoeken werden verricht waaruit blijkt dat de riolering ter hoogte van het kruispunt totaal verouderd is en geoptimaliseerd moet worden;

 

Overwegende dat door de Tijdelijke Vennootschap conform het voorafgaand studiewerk, het voorontwerp en de ontwerp- en coördinatievergaderingen een ontwerp werd uitgewerkt;

 

Gelet op de startnota van het streefbeeld N8–concept Ninove die op 17 mei 2004 door de projectauditor van de Provinciale Auditcommissie gunstig werd geadviseerd;

 

Overwegende dat het concept van voornoemd streefbeeld op 19 november 2004 werd besproken op de Provinciale Auditcommissie;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor de in het algemeen belang gecombineerde opdracht tussen het Vlaamse gewest, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de stad Ninove;

 

Overwegende dat de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zich er toe verbindt de deelname in de kosten te betalen voor de aanleg van de hemelwateruitvoeringen (RWA of gemengd) langs de gewestwegen, tegen een percentage van 35 % voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse gewest, Planning en Coördinatie via het FFEU;

 

Overwegende dat de VMW er zich toe verbindt alle kosten met betrekking tot de DWA-leiding op zich te nemen voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse gewest, Planning en Coördinatie, via de FFEU;

 

Overwegende dat de VMW er zich toe verbindt alle kosten voor de aanleg van de hemelwaterafvoerleidingen (RWA of gemengd) binnen het project op zich te nemen voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse gewest;

 

Overwegende dat de stad er zich toe verbindt de kosten voor het aanleggen van voetpaden en groenvoorzieningen en het plaatsen van straatmeubilair op zich te nemen;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest, afdeling Planning en Coördinatie als aanbestedende overheid zal optreden;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 waarbij de samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd;

 

Gelet op het ontwerpdossier van het TV3V-project geraamd op 5.674.526 euro, exclusief btw als volgt verdeeld:

 

- ten laste van TV3V:                                                       4.671.710,48 euro, btw inclusief

- ten laste van AWV:                                                           408.279,41 euro, btw inclusief

- ten laste van Aquafin:                                                      366.203,55 euro, zonder btw

- ten laste van de VMW via RioP                                      965.609,65 euro, zonder btw

- ten laste van de stad Ninove                                        174.692,60 euro, btw inclusief

 

Overwegende dat de opdracht de volgende werken omvat:

 

- affrezen asfaltverharding

- uitbreken verhardingen

- aanleg asfaltverharding

- aanleg betonverhardingen

- aanleggen van lijnvormige elementen

- aanleggen van funderingen

- aanleggen van betonstraatstenen

- ontwatering van wegen

- aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

- zaaien van groenbermen

- planten van bomen

- signalisatie

- het onderhoud gedurende de waarborgperiode;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding en de aannemer moet erkend zijn in de klasse 7, categorie C;

 

Overwegende dat de werken gefaseerd zullen worden uitgevoerd en dat de aannemer ertoe gehouden is de werken te voltooien binnen een termijn van 210 werkdagen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2010 waarbij werd beslist het agendapunt voor de goedkeuring van het ontwerp te verdagen om te zoeken naar een extra beveiliging van de zwakke weggebruiker;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de verdaging van het ontwerpdossier een vergadering werd belegd met het opdrachtgevend bestuur en het ministerie van de Vlaamse gemeenschap;

 

Overwegende dat een aantal kleine aanpassingen aan het grondplan en aan het verkeerssignalisatieplan van het ontwerpbundel werden aangebracht;

 

Gelet op de brief van het studiebureau Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 302 te 9000 Gent waaruit blijkt dat de volgende aanpassingen werden aangebracht:

 

-          de haaietanden van de zijstraten (Preulegem, Outerstraat) op de "rotonde" worden vervangen door een stopstreep

-          voldoende signalisatie (borden, biflash,…) om te waarschuwen voor de aanwezigheid van fietsers op het tweerichtingsfietspad

-          de markering langs de middenberm, richting Albertlaan wordt door een voor uitzonderlijk vervoer overrijdbare verharding (printbeton,…) vervangen

-          de vloeiende lijn van de N8 (Brakel, richting Brussel) wordt met een knik afgezwakt om de fietsoversteek over de Elisabethlaan veiliger te maken. De lijn werd 2 meter opgeschoven omdat verdere uitknikking voor conflicten zou zorgen bij zwenkbewegingen op de rotonde;

 

Gelet op het verslag van de dienst ruimtelijke ordening geformuleerd naar aanleiding van het gehouden

openbaar onderzoek in het kader van de door de Vlaamse overheid ingediende bouwaanvraag voor de herinrichting van het kruispunt "Den Dollar" dat op 20 juli 2010 door het college van burgemeester en schepenen gunstig werd geadviseerd en waarin onder meer wordt voorgesteld om ter hoogte van de Outerstraat en Preulegem een beveiligde overgang voor de zwakke weggebruikers te voorzien door het plaatsen van knipperlichten met oranje fase en rode fase voor voertuigen op de gewestweg;

 

Overwegende dat door het indrukken van de voorziene drukknop de zwakke weggebruikers het verkeerslicht op rood kunnen doen springen om hen de mogelijk te bieden veilig over te steken;

 

Overwegende dat aan het Vlaams gewest de suggestie zal worden gedaan om voornoemde veiligheidsvoorziening tijdens de uitvoering van het project te installeren;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2010 waarbij de goedkeuring van het ontwerp werd verdaagd omdat werd beslist het resultaat van de vergadering van de provinciale auditcommissie van 20 september 2010 af te wachten;

 

Gelet op de brief van 6 september 2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij waaruit blijkt dat het voorontwerp van het dossier "Den Dollar" op 24 augustus 2010 door de ambtelijke commissie werd besproken en niet werd goedgekeurd om volgende redenen:

 

-          in een deel van de Albertlaan wordt voorzien om naast de ingebuisde waterloop nog 2 RWA-leidingen te leggen.  De commissie vraagt zich af of dit noodzakelijk is en of niet één van beide RWA-leidingen kan weggelaten worden.

-          er moet aangegeven worden hoe het hemelwater van de winkels wordt afgevoerd, of hier buffering is voorzien op de terreinen en of deze desgevallend kan uitgebouwd worden op het terrein van het winkelcomplex;

 

Gelet op voornoemde brief waarin wordt opgemerkt dat er zich ook na de goedkeuring van het dossier

een fundamenteel probleem stelt met het vastleggen van de subsidie omdat op dit ogenblik geen subsidie kan worden vastgelegd voor het dossier "Den Dollar" omdat de riolering werd ingebracht in RioP en de gemeente bijgevolg geen begunstigde van de subsidie meer kan zijn;

 

Overwegende dat anderzijds ook geen vastlegging kan worden doorgevoerd op naam van de VMW omdat de VMW geen subsidiegerechtigde instantie is binnen de modaliteiten van het subsidiebesluit;

 

Gelet op het verslag van de PAC-vergadering van 27 september 2010 met de volgende conclusie:

 

-          de meeste aan het ontwerp aangebrachte aanpassingen betekenen een verbetering

-          de extra signalisatie en de bi-flashes worden negatief geadviseerd

-          bijkomende verkeerslichten naar het middeneiland worden negatief geadviseerd

-          positief advies om het hele kruispunt in de bebouwde kom op te nemen, waardoor erg veel verkeersborden kunnen verdwijnen, met name alle snelheidsbeperkingen en borden voor overstekende fietsers

-          met voornoemde bijkomende adviezen wordt de projectnota (opnieuw) conform verklaard;

 

Gelet op de brief van 1 oktober 2010 van de centrale directie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met betrekking tot de subsidiëringsproblematiek voor het rioleringsgedeelte zoals gemeld in de brief van 6 september 2010 van de VMM;

 

Overwegende dat uit de brief van de VMW van 1 oktober 2010 blijkt dat de VMM om wegendossiers niet te vertragen, op basis van artikel 20 van het subsidiebesluit van 2002, toestemming kan geven voor aanbesteding zelfs als de vastlegging nog niet is gebeurd;

 

Overwegende dat op 12 oktober 2010 naar aanleiding van de gemeentelijke begeleidingscommissie de voorziening van langsparkeerplaatsen in het gedeelte vanaf de Oude Eichembaan tot het kruispunt Den Dollar  en de uitrusting van de oversteekplaatsen met drukknop werd geagendeerd;

 

Gelet op het verslag van 12 oktober 2010 van de gemeentelijke begeleidingscommissie waaruit blijkt dat de GBC van oordeel is om uit veiligheidsoverwegingen in dit deel geen langsparkeerplaatsen in te richten omdat in de onmiddellijke omgeving reeds 38 parkeerplaatsen voorzien zijn;

 

Gelet op voornoemd verslag waaruit blijkt dat AWV deze vraag reeds meermaals heeft aangehaald op de provinciale auditcommissie en dat dit absoluut werd afgeraden omdat dit geen extra veiligheid waarborgt maar enkel voor verwarrende situaties kan zorgen;

 

Overwegende dat nogmaals wordt gewezen op de maatschappelijke relevantie van dit dossier;

 

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de dekking van het stadsaandeel in de wegenwerken in de begroting 2011, onder artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst, een bedrag van 210.000 euro in te schrijven;

 

BESLUIT, met 19 ja-stemmen en 11 nee-stemmen 

  1. Het ontwerp van de herinrichting van het kruispunt "Den Dollar" te Ninove wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van 5.674.526 euro, btw inclusief. 
  2. Het stadsaandeel ten bedrage van 174.692,60 euro, btw inclusief, wordt goedgekeurd. 
  3. De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare aanbesteding. 
  4. De voorwaarden van deze opdracht, vervat in het bijzonder lastenboek, worden eveneens goedgekeurd. 
  5. Aan de Vlaamse Milieumaatschappij zal toestemming worden gevraagd om op basis van artikel 20 van het subsidiebesluit van 2002 de aanbestedingsprocedure te mogen opstarten. 
  6. De Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen mag het dossier pas in aanbesteding stellen nadat de Vlaamse Milieumaatschappij op basis van artikel 20 van het subsidiebesluit daartoe toestemming heeft verleend.