GR20101028 punt 23: herinrichting kruispunt 'Den Dollar' - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Vlaams gewest, VMW en stad Ninove

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest met de Tijdelijke Vennootschap Arcadis Gedas – Grontmij – Technum (TV3V) een contract afsloot om begeleiding en ondersteuning te verlenen in het kader van het programma van het Vlaamse Gewest voor het wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken op gewestwegen;

 

Overwegende dat het Vlaams gewest het gevaarlijk kruispunt "Den Dollar" (N8 – Brakelsesteenweg – N 405 – Albertlaan - Outerstraat) wenst om te vormen tot een verkeersplein met circulatie volgens een rotondeprincipe, inclusief het vernieuwen van de riolering binnen een radius van 100 m van de gevaarlijke kruispunten;

 

Overwegende dat het Vlaams gewest het vernieuwen van de regenwaterafvoer (deels door middel van gemengde riolen, deels door middel van regenwaterriolen) binnen de werkzone van het TV3V-dossier op zich zal nemen omdat het noodzakelijk is onder de nieuwe weginfrastructuur een degelijk afwateringssysteem aan te leggen;

 

Overwegende dat de stad Ninove de voetpaden en de groenaanleg binnen de werkzone voor haar rekening zal nemen;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening het project NIV3004 Albertlaan, N8, Elisabethlaan (den Dollar) – GIP-dossier O210112 omvattende de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de daarvoor noodzakelijke opbraak en heraanleg van de verharding zal uitvoeren;

 

Overwegende dat de partijen deze werken en de opdracht in het algemeen belang zullen samenvoegen;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst;

 

Overwegende dat het Vlaams gewest, AWV Oost-Vlaanderen aangeduid wordt om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden;

 

Overwegende dat de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zich er toe verbindt de deelname in de kosten te betalen voor de aanleg van de hemelwaterafvoerleidingen (RWA of gemengd) langs de gewestwegen, tegen het percentage van 35 % voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse gewest, Planning en Coördinatie via het FFEU;

 

Overwegende dat de VMW er zich toe verbindt alle kosten met betrekking tot de DWA-leidingen op zich te nemen voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse Gewest, Planning en Coördinatie, via het FFEU;

 

Overwegende dat de VMW er zich toe verbindt alle kosten voor de aanleg van de hemelwaterafvoerleidingen (RWA of gemend) binnen het project op zich te nemen voor zover deze niet gefinancierd worden door het Vlaamse Gewest, Planning en Coördinatie, via het FFEU, noch door het Vlaamse gewest, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de stad er zich toe verbindt de kosten voor het aanleggen van voetpaden en groenvoorzieningen en het plaatsen van straatmeubilair op zich te nemen;

 

Overwegende dat de leiding van de werken gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid die een leidend ambtenaar aanduidt;

 

Overwegende dat voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van een andere partij, de leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies zal vragen aan die partij;

 

Overwegende dat de kosten voor het verplaatsen van nutsleidingen, veroorzaakt door werken aan de afvalwaterriolering voor rekening van de stad zijn;

 

Overwegende dat de aanbestedende overheid (het Vlaamse gewest) één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking zal aanstellen en dat de stad zich daarmee akkoord moet verklaren;

 

Overwegende dat de kosten voor de aanstelling en de uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig verdeeld worden tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat het Vlaamse gewest instaat voor het toezicht van alle werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat de kosten verbonden aan de uitvoering van het project, geraamd op 5.674.526 euro, btw exclusief als volgt verdeeld worden:

 

- ten laste van TV3V:                                                       4.671.710,48 euro, btw inclusief

- ten laste van AWV:                                                           408.279,41 euro, btw inclusief

- ten laste van Aquafin:                                                      366.203,55 euro, zonder btw

- ten laste van de VMW via RioP                                      965.609,65 euro, zonder btw

- ten laste van de stad Ninove                                          174.692,60 euro, btw inclusief;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 2010 waarbij de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest en de stad Ninove evenals de goedkeuring van het ontwerp van de herinrichtingswerken aan het kruispunt "Den Dollar" werd verdaagd naar de volgende gemeenteraad omdat zou gezocht worden naar een extra beveiliging van de zwakke weggebruikers;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2010 waarbij de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst werd verdaagd omdat men er de voorkeur aan gaf het resultaat van de vergadering van de PAC van 20 september 2010 af te wachten;

 

Overwegende dat voor de dekking van het stadsaandeel en de studiekosten in de begroting 2001 onder artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst, een bedrag van 210.000 euro zal worden ingeschreven;

 

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen en 11 nee-stemmen

 

De samenwerkingsovereenkomst opgesteld naar aanleiding van de herinrichting van het kruispunt "Den Dollar" te Ninove tussen het Vlaams gewest, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de stad Ninove, wordt goedgekeurd.