GR20101028 punt 22: goedkeuring budget AGB De Kleine Dender

DE RAAD,

 

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

gelet op art. 243 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de raad van bestuur het budget dient vast te stellen en uiterlijk op 30 oktober ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

 

overwegende dat de raad van bestuur van het AGB "Zwembad De Kleine Dender" in zitting van 07 oktober 2010 het budget 2011 vastgesteld heeft;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het budget 2011 van het autonoom gemeentebedrijf Ninove wordt goedgekeurd