GR20101028 punt 21: nieuwbouwproject stedelijke basisscholl Appelterre-Dorp - deelname aan DBFM-programma

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 2006);

 

Gelet op de kandidaatstelling van het stadsbestuur van Ninove voor deelname aan het DBFM-programma;

 

Gelet op de brief van 11 oktober 2010 van Scholen voor Morgen waarbij wordt meegedeeld dat het bedrag van de zekerheidsstelling voor het bouwproject 14.989 euro bedraagt;

 

Gelet op de nota van de stadssecretaris van 10 oktober 2010;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De gemeenteraad van Ninove bevestigt de deelname aan het DBFM-progrmma "Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur", zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur.

 

2. In het kader van dit DBFM-programma bevestigt de gemeenteraad van Ninove hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma.

 

3. De gemeenteraad van Ninove beslist om in navolging van artikel 3 van het voormelde decreet van 7 juli 2006 een voorcontract af te sluiten met de DBFM-vennootschap – DBFM Scholen van Morgen NV – voor een schoolbouwproject binnen het DBFM-programma, met name 146-100.O – nieuwbouwproject Stedelijke School Appelterre-Dorp 48, op voorwaarde dat er een wettelijke basis is voor de vestiging van het hypothecair mandaat.

 

4. De zekerheidsstelling voor het bouwproject ten bedrage van 14.989 euro wordt goedgekeurd.