GR20101028 punt 20: vaststelling lestijdenpakketten en puntenenveloppes scholengemeenschap Geni

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen – I en latere wijzigingen en de desbetreffende omzendbrief;

 

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.05.2005 houdende goedkeuring van de oprichting van de scholengemeenschap Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove binnen het stadsbestuur van Ninove, schoolbestuur van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove vanaf 01.09.2005 en voor een periode van 6 schooljaren;

 

Gelet op de brieven van 09.06.2008 en van 23.06.2008 van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling van het aantal lestijden Gelijke Onderwijskansen (GOK) voor de scholen van de scholengemeenschap Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove voor de schooljaren 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011:

- Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre : 15 lestijden

- Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke : 19 lestijden

- Stedelijke Lagere School Denderwindeke : 18 lestijden

- Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt : 24 lestijden;

 

Gelet op de brieven van 25.05.2010 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling van de lestijden volgens de schaal, de aanvullende lestijden en de puntenenveloppes voor ICT-coördinatie en administratieve ondersteuning voor het schooljaar 2010/2011 voor de scholen van de scholengemeenschap Geni;

 

Gelet op de brief van 04.06.2010 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling van stimulus voor het schooljaar 2010/2011 voor de scholengemeenschap Geni;

 

Gelet op de brief van 22.07.2010 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling van de geïntegreerde enveloppe zorg voor de periode van 1 september 2010 tot en met 30 november 2010 voor de scholengemeenschap Geni;

 

Gelet op de brief van 28.07.2010 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling van de geïntegreerde enveloppe zorg voor de periode van 1 december 2010 tot en met 31 augustus 2011 voor de scholengemeenschap Geni;

 

Overwegende dat de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes voor het schooljaar 2010/2011 in de scholen van de scholengemeenschap Geni vastgesteld worden op basis van het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari, i.c. 01.02.2010 en definitief kunnen aangewend worden vanaf 01.09.2010;

 

Gelet op de adviezen van de schooldirecties en van de schepen van onderwijs over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2010/2011;

 

Gelet op het protocol van 04.10.2010 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergaderingen van 11.10.2010 en 12.10.2010 betreffende de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholen van de scholengemeenschap Geni;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Kleuterschool Parklaan - Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats Parklaan + vestigingsplaats Denderwindeke) voor het schooljaar 2010/2011, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2010, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs:            Parklaan                               65 kleuters geven volgens de schaal 79 lestijden

                                               Denderwindeke   179 kleuters geven volgends de schaal 188 lestijden

Totaal : 267 lestijden x 99,375 % = 265,33 afgerond 265 lestijden.

265 lestijden : 24 = 11 voltijdse ambten + 1 lestijd.

Er wordt 1 lestijd via overdracht afgestaan aan de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre.

Verdeling van de ambten :               Parklaan                               3 voltijdse ambten

                                                               Denderwindeke   8 voltijdse ambten.

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 22 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende uren kinderverzorging: 13.

Toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK): 19.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 8/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt kleuterparticipatie voor de scholengemeenschap Geni.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 5/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 21/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

2. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Lagere School Denderwindeke voor het schooljaar 2010/2011, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2010, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld :

* Lager onderwijs: 280 leerlingen geven volgens de schaal 351 lestijden.

351 lestijden x 98,425 % = 345,47 afgerond 345 lestijden.

345 lestijden : 24 = 14 voltijdse ambten + 9 lestijden.

Er worden 12 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor cursus lichamelijke opvoeding.

Er worden 13 voltijdse ambten + 21 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Er zijn 4 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK): 18.

Aanvullende lestijden voor de cursus :          - rooms-katholieke godsdienst: 22 lestijden

                                                                              - niet-confessionele zedenleer: 12 lestijden

- islamitische godsdienst: 6 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 2 lestijden.

Een halftijdse betrekking van directeur coördinatie scholengemeenschap (12/24) op basis van de toegekende stimulus voor de scholengemeenschap wordt georganiseerd.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, worden een betrekking van 36/36 en een betrekking van 6/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend en een betrekking van 2/36 op basis van samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking van 33/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

3. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Seringen - Nederhasselt (administratieve vestigingsplaats Seringen + vestigingsplaats Nederhasselt) voor het schooljaar 2010/2011, gebaseerd op aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2010, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs:            Seringen                55 kleuters geven volgens de schaal 71 lestijden

Nederhasselt        78 kleuters geven volgens de schaal 92 lestijden

Totaal : 163 lestijden x 99,375 % = 161,98 afgerond 162 lestijden

162 lestijden : 24 = 6 voltijdse ambten + 18 lestijden.

Er worden 6 lestijden kleuteronderwijs via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs.

Verdeling van de ambten :               Seringen                3 voltijdse ambten

                                               Nederhasselt        3,5 voltijdse ambten.

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 13 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Van de in totaal 24 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 12 lestijden aangewend in het kleuteronderwijs.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

* Lager onderwijs :             Seringen                78 leerlingen geven volgens de schaal 111 lestijden

                                               Nederhasselt        112 leerlingen geven volgens de schaal 151 lestijden

Totaal : 262 lestijden x 98,425% = 257,87 afgerond 258 lestijden.

258 lestijden : 24 = 10 voltijdse ambten + 18 lestijden.

Er worden 12 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor de cursus lichamelijke opvoeding.

Er zijn 2 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Er worden 6 lestijden via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Van de in totaal 24 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 12 lestijden aangewend in het lager onderwijs.

Verdeling van de ambten :               Seringen                4,5 ambten

                                                               Nederhasselt        6 voltijdse ambten.

Aanvullende lestijden voor de cursus :          - rooms-katholieke godsdienst : 16 lestijden + 4 lestijden

  via overdracht ontvangen van de Stedelijke Basisschool

  Voorde-Appelterre

- niet-confessionele zedenleer : 16 lestijden + 4 lestijden

  overeenkomstig de ontvangst via overdracht van lestijden van de

  meest gevolgde cursus (RKG) van de Stedelijke Basisschool

  Voorde-Appelterre

- islamitische godsdienst: 2 lestijden.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 27/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 32/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

4. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes van de Stedelijke Basisschool Voorde - Appelterre (administratieve vestigingsplaats Voorde + vestigingsplaatsen Appelterre-Dorp 13 A en 48) voor het schooljaar 2010/2011, gebaseerd op aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2010, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs:            Voorde                  25 kleuters geven volgens de schaal 36 lestijden

                                               Appelterre             86 kleuters geven volgens de schaal 97 lestijden

Totaal : 133 lestijden x 99,375 % = 132,16 afgerond 132 lestijden.

132 lestijden : 24 = 5 voltijdse ambten + 12 lestijden.

Er worden 12 lestijden via herverdeling ontvangen van het lager onderwijs.

Er wordt 1 lestijd via overdracht ontvangen van de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke

Van de in totaal 17 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 5 lestijden aangewend in het kleuteronderwijs.

Verdeling van de ambten:                Voorde                  2 voltijdse ambten (behalve in de namiddagen)

                                               Appelterre             4 voltijdse ambten.

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 11 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende uren kinderverzorging : 11.

* Lager onderwijs:              Voorde                  34 leerlingen geven volgens de schaal 58 lestijden

                                               Appelterre             145 leerlingen geven volgens de schaal 191 lestijden

Totaal : 249 lestijden x 98,425 % = 245,07245 afgerond 245 lestijden.

245 lestijden : 24 = 10 voltijdse ambten + 5 lestijden.

Er worden 12 lestijden via herverdeling overgedragen naar het kleuteronderwijs.

Er worden 7 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor de cursus lichamelijke opvoeding.

Er zijn 2 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Van de in totaal 17 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 12 lestijden aangewend in het lager onderwijs.

Verdeling van de ambten :               Voorde                  2 voltijdse ambten

                                                               Appelterre             7 voltijdse ambten + 10 lestijden.

Aanvullende lestijden voor de cursus :          - rooms-katholieke godsdienst : 20 lestijden, waarvan 4 lestijden

  overgedragen worden naar de Stedelijke Basisschool

  Seringen-Nederhasselt

                                                                              - niet-confessionele zedenleer : 16 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 4 lestijden

- islamitische godsdienst: 4 lestijden.

Voor de periode van 01.09.2010 tot en met 30.11.2010 wordt in het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is een betrekking georganiseerd van 18/36 op basis van  de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

Voor de periode van 01.12.2010 tot en met 31.08.2011 wordt in het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is een betrekking georganiseerd van 22/36 op basis van  de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe en een betrekking van 1/36 op basis van de toegekende stimulus aan de scholengemeenschap.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is wordt een betrekking georganiseerd van 30/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

5. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.