GR20101028 punt 18: retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of het onderhoud van verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied ;

 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein ;

 

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad in zitting van 22 november 2001 van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden ;

 

Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden ;

 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein ;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2007 houdende goedkeuring van de verlenging van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar domein van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010;

 

Gelet op het verzoek van 27 september 2010 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen om voornoemd retributiereglement te verlengen vanaf  1 januari 2011 tot en met 31 december 2013;

 

Overwegende dat het, om budgettaire redenen, passend is om dit retributiereglement te hernieuwen voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

-          alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,

-          telecommunicatie,

-          radiodistributie en kabeltelevisie,

-          de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,

-          alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

 

Artikel 2

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per strekkende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9 euro.

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde bedragen.

 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een strekkende meter wordt als een volledige strekkende meter in rekening gebracht.

 

Artikel 3

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

 

Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

 

Artikel 4

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2011 voor een termijn eindigend op 31 december 2013.

 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

 

Het retributiereglement is niet van toepassing op maatschappijen die over een wettelijke of decretale vrijstelling beschikken.

 

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht.