GR20101028 punt 17: retributiereglement CC De Plomblom

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat door artikel 94 van het gemeentedecreet de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer waardoor er enkel in geval van betwisting nog een beroep dient gedaan te worden op de burgerlijke rechtsprocedure bij de invordering van de retributie;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2009 houdende aanpassing van het retributiereglement op het cultuurcentrum De Plomblom;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het beheersorgaan van het cultuurcentrum De Plomblom van 22 juni 2010;

 

Overwegende dat voor het cultuurcentrum De Plomblom nieuw technisch materiaal werd aangekocht waarvoor voor het ter beschikking stellen van de gebruikers van het cultuurcentrum in punt 3.5 'Huur bijkomende faciliteiten' nooit eerder een tarief werd vastgesteld;

 

Overwegende dat door de toeschouwers tijdens een voorstelling vaak schade wordt aangericht aan het schouwburgmeubilair door bijvoorbeeld het gebruik van kauwgom waardoor het passend is om in punt 3.4. 'Ontruiming' een retributie van 40 euro per beschadigde zitting, armleuning of rugleuning vast te stellen, die te betalen is door de organisator of huurder;

 

Overwegende dat, indien de polyvalente zaal 'De Linde' samen met de keuken en het vergaderlokaal op het gelijkvloers enkel gebruikt worden om aan ledenwerving te doen waarbij er tijdens de vergadering enkel gedronken wordt of eventueel koffie met een gebakje genuttigd wordt, het aangewezen is hiervoor hetzelfde tarief toe te passen als het tarief voor een voorstelling i.p.v. Het voorheen toegepaste punt 7.2.3 'Tarief eetfestijnen';

 

Overwegende dat dit tarief vastgesteld wordt in punt 7.2.1 'Tarief voorstelling, ledenwerving' ;

 

Overwegende dat het passend is om, gelet op het fuifverbod in de polyvalente zaal 'De Linde' en de andere buurthuizen, punt 7.2.3 'Tarief fuif' in het retributiereglement te schrappen waardoor punt 7.2.4 'Tarief recepties en eetfestijnen', punt 7.2.3 wordt en punt 7.2.5 'Tarief tentoonstellingen/beurzen', punt 7.2.4;

 

Overwegende dat het passend is om een punt 7.6 'Huur bergruimte' toe te voegen waarin een tarief van 60 euro vastgesteld wordt voor het huren van een bergruimte waarin materiaal van verenigingen die wekelijks gebruik maken van de zaal bewaard kan worden;

 

Overwegende dat de ticketverkoop aan de balie een terugval kent doordat meer en meer mensen hun tickets betalen via overschrijving en vragen om de tickets op te sturen waarvoor er verzendingskosten betaald moeten worden die steeds duurder worden waardoor het aangewezen is om in punt VIII 'ticketverkoop' een retributie van 1 euro per verzending vast te stellen voor tickets die betaald werden via overschrijving;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het retributiereglement op het cultuurcentrum De Plomblom van 22 januari 2009 wordt opgeheven en wordt vanaf 1 november 2010 door volgende bepalingen vervangen :

 

i. Gebruikerscategorieën

 

In functie van het aanrekenen van tarieven worden de gebruikers ingedeeld in drie categorieën. Bij betwisting over deze indeling beslist de cultuurfunctionaris.

 

Niet-commercieel tarief :

De toepassing wordt gekoppeld aan de volgende voorwaarden: het betreft activiteiten die niet-commercieel zijn en waarbij een toegangsgeld wordt gevraagd tot 10 euro incl. Programmaverkoop.

 

Categorie A : Verenigingen aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad, carnavalsverenigingen erkend door de stedelijke feestcommissie, het carnavalscomité, Ninoofse scholen, instellingen en kunstenaars voor activiteiten met een niet-commercieel karakter.

 

Categorie B : Verenigingen niet aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad, scholen,  instellingen en kunstenaars van buiten Ninove voor activiteiten met een niet-commercieel karakter.

 

Commercieel tarief

Een activiteit wordt als commercieel beschouwd indien :

-de aanvraag wordt ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die een nijverheids- en/of handelsactiviteit uitoefenen.

-de aanvraag wordt ingediend door een inrichting en/of instelling die een winstgevend karakter heeft.

-de aanvraag wordt ingediend door een inrichting die rechtstreekse of onrechtstreekse verkoopspromotie tot  doel heeft.

Indien deze voorwaarden van toepassing zijn speelt het geen rol of toegangsgeld wordt gevraagd of niet.

 

Een activiteit wordt eveneens als commercieel beschouwd indien een toegangsgeld van meer dan 10 euro incl. Programmaverkoop wordt gevraagd.

 

Categorie C : alle aanvragers die niet onder categorie A of B vallen.

 

Ii. Uren, techniek en administratie

 

Alle tarieven voor huur van de accommodatie zijn exclusief uren techniek en administratie.

De geluids- en lichtregie in de schouwburgzaal dient verplicht te gebeuren onder toezicht van een technicus van cultuurcentrum De Plomblom.

Bij huur van foyer, openluchttheaters en polyvalente zaal kan een beroep gedaan worden op een technicus van het Cultuurcentrum.

Voor ticketverkoop door cultuurcentrum de Plomblom, wordt een administratieve kracht ter beschikking gesteld. In dat geval wordt de balie één uur voor aanvang van de activiteit geopend en gesloten dadelijk na de aanvang van de voorstelling. De kosten voor de werkuren van deze administratieve kracht, zitten vervat in de prijs voor ticketverkoop.

Voor elke voorstelling buiten de kantooruren dient forfaitair 2 uur permanentie, verricht door een administratieve kracht, te worden betaald.

 

De tarieven worden berekend per uur,  een begonnen uur telt voor een  volledig uur.

De uren worden als volgt aangerekend.

Voor manifestaties ingericht van maandag tot en met zaterdag eindigend uiterlijk om 22 uur wordt een basistarief van 15 euro per uur aangerekend.

Dit basistarief wordt verhoogd met 50% voor prestaties door personeel geleverd en eindigend na 22 uur maar enkel voor het gedeelte van de uren gepresteerd tussen 18 uur en later.

Voor manifestaties ingericht op zon- en feestdagen wordt het basistarief verhoogd met 100%.

 

Iii. Schouwburgzaal

 

Met schouwburgzaal wordt bedoeld: de eigenlijke schouwburgzaal (537 zitplaatsen), de artiestenfoyer, één VIP-loge, één groepsloge, twee loges en bijhorend sanitair.

 

3.1. Tarieven per dagdeel

 

De tarieven voor huur van de schouwburgzaal worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

De voormiddag : (VM 8u -12u)

De namiddag :     (NM 13u-18u)

De avond :           (AV 19u- 24u)

 

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

 

Voor het gebruik van de schouwburgzaal dient onmiddellijk na reservatie een forfaitair voorschot te worden betaald.

 

Voorschot

Cat A

Cat B

Cat C

 

50 euro

150 euro

650 euro

 

Bij gebruik van de schouwburgzaal na 24.00 uur, wordt een huurtoeslag per uur aangerekend.

 

Toeslag

Cat A

Cat B

Cat C

 

25 euro

50 euro

100 euro

 

3.2. Huur schouwburgzaal

 

Tarief voorstelling

 

Tarief voorstelling

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

50 euro

200 euro

400 euro

 

3.2.2. Tarief repetitie, opbouw, afbouw en blokkeren voorafgaand aan een activiteit

 

Tarief

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

10  euro

25 euro

100 euro

 

De schouwburgzaal kan maximum 8 opeenvolgende repetitiedagen per voorstelling gereserveerd worden.

 

3.2.3. Tarief tentoonstellingen/beurzen

 

Tarief tentoonstellingen

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

50 euro

100 euro

200 euro

 

De zaal kan maximum 8 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

3.3 Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

3.4 Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. Bij vaststelling van beschadiging van de zetels van de schouwburgzaal zal 40 euro per beschadigde zitting, armleuning of rugleuning worden aangerekend aan de huurder.

 

3.5. Huur bijkomende faciliteiten

 

De schouwburgzaal staat standaard opgesteld als volgt: algemene belichting (algemeen front en tegenlicht tot 20 kw), zwarte afstopping en één microfoon aan een spreekgestoelte.

 

Bijkomende faciliteiten worden supplementair aangerekend :

 

 

Cat A+ B

Cat C

Piano (excl. Stemmen) :

50 euro

100 euro

Filmapparatuur : deze prijs is exclusief de minimumwaarborg en afrekening door filmdistributeur en kosten voor auteursrechten.

150 euro

300 euro

Hazer

10 euro

20 euro

Balletvloer

40 euro

80 euro

Opname maken (CD of minidisk)

10 euro

20 euro

Aanpassen accommodatie zaal

 

 

- put dichtleggen

200 euro

400 euro

- zetels inschuiven

15 euro

30 euro

1m x 2 m podiumelementen (per stuk)

2 euro

5 euro

Bijkomende belichting

 

 

- per extra PC

2 euro

6 euro

- per extra PAR

2 euro

6 euro

- per extra Fresnel

2 euro

2 euro

- per extra Profile

2 euro

6 euro

- kleine spot (pin spot)

2euro

6 euro

- Svoboda lichtbak met spots : indirecte verlichting

10 euro

20euro

- volgspot

10 euro

20 euro

- bewegend licht (Moving head) Active

10 euro

20 euro

- (Showtec) Sunstripes

5 euro

10 euro

Gebruik van kleurenfilters

1 euro

3 euro

Dia-projector met zoomlens

10 euro

20 euro

Beamer 5000 lumen

10 euro

20 euro

Beamer 3500 lumen (met vaste opstelling en aansturing vanuit de regiecabine)

10 euro

20 euro

Beamer 1800 lumen vergaderlokaal

10 euro

20 euro

Dvd-speler

10 euro

20 euro

Geluidsmateriaal

 

 

- draadloze micro (handheld)

2 euro

4 euro

- draadloze micro (headset)

2 euro

4 euro

 

Iv. Openluchttheaters

 

Aan de hoofdingang van het cultuurcentrum bevindt zich een buitentheater met verharde banken voor een 150-tal toeschouwers.

Achter de schouwburgzaal bevindt zich het lovertheater, met klein verhard podium en verharde banken voor een 50-tal toeschouwers.

Beide buitentheaters zijn voorzien van een elektriciteitskast.

 

4.1. Tarieven per dag

 

De openluchttheaters worden verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

4.2. Huur buitentheaters

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

25 euro

50 euro

100 euro

 

4.3 Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

4.4 Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

V. Vergaderlokalen

 

Het cultuurcentrum De Plomblom beschikt op het gelijkvloers over één vergaderlokaal (4m x 4,10m), één atelier (12,80 m x 4m) met akoestische wand in het midden en op de eerste verdieping over één polyvalente vergaderruimte (12,80m x 8 m) met parketvloer.

De vergaderlokalen zijn uitgerust met tafels en stoelen.

 

5.1 Tarieven per dagdeel

 

De tarieven worden vastgesteld per dagdeel. Een dag bestaat uit drie dagdelen.

De voormiddag :(VM 8u - 12u)

De namiddag :     (NM 13u -18u)

De avond :           (AV 19u - tot einde activiteit)

 

5.2. Huur vergaderlokalen

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal gelijkvloers

5 euro

10 euro

20 euro

Atelier gelijkvloers

10 euro

20 euro

35 euro

Vergaderruimte

 Eerste verdieping

15 euro

30 euro

50 euro

 

Een gedeelte van een dagdeel wordt als volledig dagdeel beschouwd. Voor aansluitende dagdelen gelden geen speciale tarieven.

 

5.3 Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

5.4 Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

Vi. Foyer 

 

Met foyer wordt bedoeld de inkomhal van het cultuurcentrum op het gelijkvloers en op de eerste verdieping (327,20 m²), met inbegrip van het sanitair. Niet inbegrepen is het gedeelte met mogelijkheid tot het schenken of nuttigen van dranken. Dit wordt beheerd door de concessionaris van de cafetaria.

 

6.1. Tarieven per dag

 

De foyer wordt verhuurd per dag, bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

6.2. Tarief tentoonstellingen en beurzen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Tarief voor organisatie van  tentoonstellingen en beurzen

10 euro

50 euro

200 euro

 

De foyer kan maximum 14 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

6.3. Tarief recepties

 

Tarief voor organisatie van recepties

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

12,50 euro

50 euro

150 euro

 

6.4 Opkuis

 

De gehuurde accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of laat de organisator vuilnis achter dan  wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

6.5 Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

Vii. Polyvalente zaal 'de linde'

 

De polyvalente zaal 'De Linde' beschikt over een polyvalente zaal (10m75 x 24m), een keuken, een vergaderlokaal (7m60 x 6m30) op het gelijkvloers en een vergaderlokaal (6m50 x 5m50) op de eerste verdieping.

Er zijn tafels en stoelen aanwezig evenals een reeks practicabels en een minimale geluidsinstallatie.

 

Bij het afhalen van de sleutel van 'De Linde' bij de zaalverantwoordelijke dient een sleutelwaarborg van 125 euro betaald te worden.

 

7.1. Tarieven per dagdeel of per dag

 

Indien de polyvalente zaal per dagdeel verhuurd wordt, worden de dagdelen als volgt vastgelegd :

De voormiddag : (VM 8u - 12u)

De namiddag :     (NM 13u - 18u)

De avond :           (AV 19u - tot einde activiteit)

Een begonnen dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.

 

7.2. Huur polyvalente zaal samen met de keuken en het vergaderlokaal op het gelijkvloers

 

7.2.1 Tarief voorstelling, ledenwerving

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

25 euro

100 euro

200 euro

 

7.2.2. Tarief repetitie, opbouw, afbouw en blokkeren van de zaal voorafgaand aan een activiteit

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dagdeel

10 euro

25 euro

100 euro

 

7.2.3. Tarief eetfestijnen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

150 euro

250 euro

350 euro

 

7.2.4. Tarief tentoonstellingen/beurzen

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Per dag

50 euro

100 euro

200 euro

 

De zaal kan maximum 14 opeenvolgende dagen gereserveerd worden.

 

7.3. Huur keuken

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Keuken

10 euro

20 euro

35 euro

 

7.4. Huur vergaderlokaal gelijkvloers

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal gelijkvloers

5 euro

10 euro

20 euro

 

7.5. Huur vergaderlokaal eerste verdieping

 

Per dagdeel

Cat A

Cat B

Cat C

Vergaderlokaal eerste verdieping

5 euro

10 euro

20 euro

 

7.6 Huur bergruimte

 

Op jaarbasis

60 euro

 

7.7 Opkuis

 

De ruimtes bevinden zich na de activiteit in een nette staat. Indien de organisator de gehuurde ruimte niet net achterlaat wordt 75 euro extra aangerekend voor opkuis.

 

7.8. Ontruiming

 

Indien de gehuurde accommodatie door de huurder niet onmiddellijk na afloop van de activiteit ontruimd wordt, wordt eveneens een forfaitaire toeslag van 125 euro aangerekend. 

 

7.9. Huur bijkomende faciliteiten

 

Bijkomend technisch materiaal wordt niet voorzien door het cultuurcentrum.

 

Viii. Ticketverkoop

 

 

Cat A

Cat B

Cat C

Printen en verkoop

75 euro

100 euro

150 euro

Enkel printen

50 euro

50 euro

50 euro

 

Er wordt 1 euro per verzending aangerekend voor tickets die betaald werden via overschrijving bij zaalverhuur.

 

Ix. Vrijstellingen

 

Stadsdiensten en de door de stad Ninove officieel erkende beheersorganen, adviesraden, de werkgroepen van de adviesraden en buurtraden worden vrijgesteld van de gebruiksvergoedingen, alleen wanneer het gaat om activiteiten die kaderen binnen hun normale werking.

 

Het college van burgemeester en schepenen kan in een gemotiveerde beslissing afwijkingen toestaan.

 

X. Huishoudelijk reglement

 

De bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van cultuurcentrum De Plomblom zijn eveneens van toepassing.

 

Xi. Invordering

 

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de heer gouverneur van de provincie.