GR20101028 punt 16: jeugdbeleidsplan 2011-2013

DE RAAD,

  

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;

 

Gelet op de wijzigingen en uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering van bovenvermeld decreet;

 

Gelet op het collegebesluit van 23 maart 2010 houdende goedkeuring van de samenstelling van de stuurgroep JBP 2011-2013;

 

Overwegende dat de stad een jeugdbeleidsplan dient op te maken om recht te hebben op de jaarlijkse subsidies van de Vlaamse gemeenschap voor het voeren van een lokaal jeugdbeleid, waarvaan het bedrag berekend wordt enerzijds op basis van het aantal inwoners jonger dan 26 jaar en anderzijds de prioriteiten (brandveiligheid en jeugdcultuur) binnen het decreet waarop ingeschreven kan worden;

 

Gelet op het positief advies (met opmerkingen) van de jeugdraad tijdens de algemene vergadering van 3 oktober 2010;

 

Gelet op de collegebeslissing van 14 oktober 2010 bevattend het antwoord van het college van burgemeester en schepenen op de opmerkingen in het advies;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 wordt goedgekeurd.