GR20101028 punt 14: aankoop zitbanken voor academie muziek, woord en dans

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat er zitbanken dienen te worden aangekocht voor de loges en de kleedkamers van de stedelijke academie muziek woord en dans;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.036,00 excl. btw of € 7.303,56 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

                Gelet op het bestek;

 

                Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 734/741-98;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van zitbanken voor de stedelijke academie muziek woord en dans, geraamd op € 7.303,56 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2 De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.