GR20101028 punt 12: aankoop aircotoestel voor serverlokaal stadhuis

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het aircotoestel van het serverlokaal van het stadhuis aan vervanging toe is;

 

Overwegende dat het wenselijk is om te opteren voor een nieuw aircotoestel met een hoger vermogen dat uit twee binnenunits en één buitenunit bestaat zodat bij een defect of onderhoud aan één van de binnenunits de andere unit verder kan instaan voor de koeling van de ruimte;

 

Overwegende dat de levering en plaatsing van een dergelijk toestel wordt geraamd op € 8.250,00 excl. btw of € 9.982,50 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 10.000 EUR werd voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 104/742-98;

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van een aircotoestel voor het serverlokaal van het stadhuis, geraamd op € 9.982,50 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.