GR20101028 punt 11: aankoop tankwagen brandweer

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst voor de hulpverleningszone Zuid-Oost, inzonderheid op de artikelen 16 en 17;

 

Overwegende dat voor aankopen op de buitengewone dienst van meer dan 67.000 euro (exclusief BTW) de stad Aalst zal instaan;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2006 waarbij het reglement voor de organisatie van een gemeentelijke brandweerdienst werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat artikel 47 van hoofdstuk IV van voornoemd reglement voorziet dat de brandweerdienst dient uitgerust te zijn met een tankwagen van 12.000 liter;

 

Overwegende dat de huidige tankwagen van het bouwjaar 1982 een inhoud heeft van 8.000 liter en diverse technische gebreken vertoont;

 

Overwegende dat het wenselijk is om een nieuwe tankwagen aan te kopen via de hulpverleningszone Zuid-Oost;

 

Overwegende dat de technische commissie van de hulpverleningszone Zuid-Oost in haar opstartvergadering 2010 voorstelde om investeringen te groeperen in overeenstemming met artikel 16 van de hulpverleningsovereenkomsten, ondermeer dit jaar de geplande aankoop van vier tankwagens voor de brandweerkorpsen van Aalst, Lede, Geraardsbergen en Ninove, om betere prijsvoorwaarden te bedingen en meteen ook naar uniformiteit binnen de zone te streven;

 

Overwegende dat de aankoop van een tankwagen wordt geraamd op 350.000 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave onvoldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 351/743-98 en dat de kredieten (350.000 EUR) zullen worden voorzien bij het budget 2011 (vorige dienstjaren);

 

Gelet op de opmerking van de stadssecretaris waarbij gewezen wordt op artikel 156 van het gemeentedecreet dat een verbintenis alleen mag worden aangegaan door de bevoegde budgethouder op grond van een goedgekeurde, op het budget voorkomende post of op grond van een voorlopig krediet;

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van een tankwagen voor de stedelijke brandweer, geraamd op 350.000 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. Voornoemde opdracht zal worden gegund door de stad Aalst.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.