GR20101028 punt 1: wijziging personeelsformatie politiezone ninove

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 118 en artikel 119

 

Gelet op de wet van 27 december 2000 houdende de diverse bepalingen tot begeleiding van de inplaatstelling van de rechtspositieregeling van het personeel van de politiediensten

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

 

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 houdende de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van de minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening;

 

Gelet op de omzendbrief PLP12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht in de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 16 van 28 november 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader (CALOG) van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 16bis van 14 december 2001 betreffende de overgang naar het administratief en logistiek kader van de lokale politie krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, WGP;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief CP 2 van 3 november 2004 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg;

 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 7 september 2001 – nieuwe lokale politie – eengemeentezones en meergemeentezones – administratief toezicht – specifiek en gewoon toezicht;

 

Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2001 van de heer gouverneur betreffende het toezicht op politiemateries;

 

Gelet op artikel 67 van de WGP;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 betreffende de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 3 december 2002 waarbij de personeelsformatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader  werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2004 betreffende de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;

 

Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 22 juni 2004 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2006 waarbij de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader werd vastgelegd;

 

Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 30 mei 2006 waarbij de wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader  in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd;

 

Gelet op de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie;

 

Overwegende dat het logistiek beheer van de PZ Ninove werd uitgevoerd door een hoofdinspecteur tot maart 2009;

 

Overwegende dat deze betrekking vanaf 1 december 2009 tijdelijk werd ingevuld door een contractuele bediende (niveau D);

 

Overwegende dat het wenselijk is voor de continuïteit van de dienstverlening om deze betrekking te voorzien in de personeelsformatie;

 

Overwegende dat leden van de operationele dienst best zo min mogelijk met administratieve taken worden belast;

 

Gelet op het voorstel om een halftijdse betrekking van hulpkracht (schoonmaker) te wijzigen in een halftijdse betrekking van calog bediende;

 

Gelet op het collegebesluit van 16 februari 2010 houdende de gunning van de opdracht voor het schoonmaken van een deel van het politiegebouw gelegen op de Onderwijslaan75;

 

Overwegende dat hierdoor de personeelsformatie kan verminderd worden met één halftijdse hulpkracht (schoonmaakster);

 

Gelet op de informatiebrochure "Nieuw Calog statuut" uitgegeven door DGS/DSJ van maart 2007;

 

Overwegende dat de wijziging van de personeelsformatie wordt voorgelegd op het BOC van 22 oktober 2010;

 

Gelet op het advies van de syndicale organisaties betreffende de voorgestelde personeelsformatie;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voor de aanpassingen van de voorgestelde personeelsformatie voorzien zijn in de begroting 2010;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:               De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

 

Statutair:

 

Functie

Niveau

Aantal per graad

         Adviseur

A – Klasse 2

1 VE

         Consulent

B

1 VE

         Assistent

C

4 VE

         Bediende

D

4 VE

 

 

Artikel 2:               De organieke formatie van het administratief en logistiek personeel wordt als volgt vastgesteld:

 

Contractueel:

 

Functie

Niveau

Aantal per graad

         Hulpkracht (schoonmaakster)

D

1.13 VE

 

 

Artikel 3:               Een afschrift van dit besluit en de financiële verantwoordingsnota wordt gestuurd aan de provinciegouverneur.