GR20100930 punt 9: wijziging statuten ouderenadviesraad

9.         Goedkeuring wijziging statuten ouderenadviesraad

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 april 1987 houdende goedkeuring van de oprichting van een stedelijke adviesraad voor de derde leeftijd en de statuten;

 

Overwegende dat de statuten verouderd zijn en het aangewezen is deze aan te passen;

 

Overwegende dat op de algemene vergadering van de adviesraad derde leeftijd de aanpassing van de statuten werd besproken en gunstig geadviseerd;

 

Overwegende dat de statuten als volgt worden aangepast:

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de nieuwe statuten van de "Adviesraad voor de Derde Leeftijd", verder "Ouderenadviesraad" genoemd, zoals hierna vermeld:

 

Artikel 1

 

 

De benaming " adviesraad voor de derde leeftijd"  wordt vervangen door "ouderenadviesraad".

 

De ouderenadviesraad is een centrum van overleg en coördinatie en bespreekt de problemen die verband houden met ouderen, zijnde de 55-plussers of de gepensioneerden.

 

Hij heeft eveneens tot opdracht hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en/of voorstellen te doen over problemen die verband houden met de ouderen in Ninove.

 

Artikel 2

 

De ouderenadviesraad kiest onder zijn leden een dagelijks bestuur, samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en twee ondervoorzitters.

 

Artikel 3

 

De zetel van de ouderenadviesraad is gevestigd op het stadhuis, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove.

 

Artikel 4

 

De ouderenadviesraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

De ouderenadviesraad kan werkgroepen oprichten, die verslag uitbrengen aan de algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergaderingen voor en bezorgt de agendapunten aan de secretaris.

De secretaris zorgt voor het opstellen van het verslag van de algemene vergadering.

De secretaris zorgt voor de administratieve wisselwerking tussen stadsbestuur en ouderenadviesraad.

 

Artikel 5

 

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden die in Ninove gedomicilieerd zijn.

 

De leden moeten schriftelijk een individuele kandidaatstelling indienen.

 

De leden oefenen geen politiek mandaat uit.

 

Stemgerechtigde leden zijn:

a)       de door een Ninoofse ouderenvereniging aangeduide afgevaardigden (twee per vereniging);

b)       individueel geïnteresseerden, gedomicilieerd in Ninove, Zij kunnen geen plaatsvervanger aanduiden.

c)    de individueel geïnteresseerden moeten minsten 55-plussers zijn.

 

 

Niet- stemgerechtigde leden zijn:

a)       de ambtshalve door het college van burgemeester en schepenen aangeduide schepen.

b)       een door het college van burgemeester en schepenen uit het stadspersoneel aangewezen ambtenaar.

c)       de afgevaardigde aangeduid door de ocmw-raad.

 

Artikel 6

 

De ouderenverenigingen vaardigen hun afgevaardigde(n) in volkomen vrijheid af.

Deze moet(en) aan de volgende voorwaarden voldoen:

- effectief lid zijn van de ouderenvereniging die hij/zij vertegenwoordigt;

- actief zijn in de werking van de ouderenvereniging.

De afgevaardigde kan niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen.

 

Artikel 7

 

Wanneer de ouderenadviesraad het nodig acht, kunnen één of meerdere deskundigen op de vergaderingen uitgenodigd worden.

 

Artikel 8

 

De duur van het mandaat van de leden van de ouderenadviesraad is gelijklopend met de ambtsperiode van het college van burgemeester en schepenen. Het mandaat is onbezoldigd. Het mandaat is vernieuwbaar.

 

Artikel 9

 

Aan het mandaat komt een einde:

- door overlijden;

- door persoonlijk en schriftelijk ontslag;

- door het intrekken van de opdracht door de afvaardigende ouderenvereniging;

- door drie opeenvolgende niet-gemotiveerde verontschuldigde afwezigheden wat blijkt uit het verslag van de vergadering;

- door het niet meer gedomicilieerd zijn te Ninove;

- door het ontslag uit de afvaardigende vereniging.

- op het einde van de bestuursperiode.

 

Binnen de drie maanden nadat een einde is gekomen aan het mandaat van het lid, dient in zijn vervanging te worden voorzien.

 

Artikel 10

 

De ouderenadviesraad vergadert wanneer het noodzakelijk is, doch minimaal drie keer per jaar.

De oproeping gebeurt door de voorzitter en de secretaris. Deze roepen eveneens de ouderenadviesraad samen op vraag van één derde van de leden van de algemene vergadering.

 

De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt ten minste acht werkdagen voor de vergadering verzonden.

Elk lid van de adviesraad kan punten aan de agenda plaatsen tot drie dagen voor de vergadering. Hij richt zich hiervoor tot de secretaris.

 

Artikel 11

 

De ouderenadviesraad adviseert geldig ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De ouderenadviesraad adviseert bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Artikel 12

 

De adviezen en/of voorstellen worden opgenomen in het verslag van de algemene vergadering van de ouderenadviesraad, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 13

 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft telkens een schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk niet aanvaard advies.

 

Artikel 14

 

 

De kredieten nodig voor de financiering van de ouderenadviesraad worden jaarlijks in het stadsbudget opgenomen.

 

Artikel 15

 

 

De ouderenadviesraad stelt een huishoudelijk reglement op dat alle verdere procedures van de in deze statuten niet voorziene zaken regelt.

Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

De beslissing van de gemeenteraad van 9 april 1987 houdende goedkeuring van de oprichting van een stedelijke adviesraad voor de derde leeftijd en de statuten wordt opgeheven.