GR20100930 punt 7: wijziging statuten welzijnsraad

7.         Welzijnsraad Ninove - Statuten - Wijziging

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid titel VI, hoofdstuk II;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2001 houdende wijziging van de statuten van de stedelijke adviesraad voor welzijnsbeleid Ninove;

 

Overwegende dat de huidige structuur met vijf commissies, een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en thematische werkgroepen tot een versnippering van de actoren in het welzijnslandschap leidt i.p.v. tot een efficiënte bundeling van krachten;

 

Overwegende dat duidelijk tot uiting komt dat deze structuur zeer log is en als ingewikkeld overkomt bij de nochtans in welzijn geïnteresseerde en werkzame verenigingen en burgers;

 

Overwegende dat tot op heden zich dan ook weinig of geen verenigingen en individuele geïnteresseerde burgers en deskundigen hebben aangemeld om in de voornoemde commissies te gaan zetelen en daadwerkelijk de doelstellingen van de adviesraad te realiseren;

 

Overwegende dat de praktijk dus leert dat een aantal wijzigingen aan de statuten, voornoemd, dienen te worden aangebracht;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De hiernavolgende statuten van de stedelijke adviesraad voor welzijnsbeleid Ninove, in de toekomst "Welzijnsraad Ninove" genoemd, worden goedgekeurd als volgt:

 

1. Wat?

 

Art. 1

De "Welzijnsraad Ninove" is het adviesorgaan dat wordt opgericht om het Ninoofs welzijnsbeleid te bevorderen.

Bij de oprichting ervan wordt rekening gehouden met bestaande overlegstructuren of adviesraden die al actief zijn op het brede vlak van het welzijnsbeleid.

 

2. Doelstellingen

 

Art. 2

De Welzijnsraad Ninove heeft als doel het bevorderen van een integraal welzijnsbeleid in het belang van alle verenigingen werkzaam op en inwoners van Ninove:

a) het detecteren, bespreken en aanbrengen bij het stadsbestuur van de problemen die verband houden met het welzijn van de Ninoofse bevolking;

b) het adviseren van het stadsbestuur over het welzijnsbeleid;

c) het stimuleren van welzijnsinitiatieven om te voldoen aan noden, behoeften en problemen betreffende het welzijn op het Ninoofse grondgebied;

d) het coördineren van de aangesloten verenigingen;

e) het stimuleren van overleg tussen alle actoren in het welzijnslandschap;

f) het organiseren van initiatieven die verband houden met welzijnswerking;

g) het formuleren van voorstellen;

h) het komen tot informatie-uitwisseling en -verstrekking.

 

3. Werking

 

Art. 3

Om de doelstellingen te verwezenlijken, zal de Welzijnsraad Ninove:

a) op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over sociale aangelegenheden en/of welzijn;

b) overleg, coördinatie en samenwerking tot stand brengen tussen de deskundigen, de sociale verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en/of beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

c) problemen onderzoeken en beraadslagen over de aspecten van het welzijnsbeleid met betrekking tot het verenigingsleven;

d) op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op gebied van welzijn en omkadering van het welzijnsgericht verenigingsleven.

 

De Welzijnsraad Ninove heeft in zijn werking bijzonder oog voor:

- de welzijnsnoden met hun oorzaken en gevolgen;

- de werking van de sociale voorzieningen;

- de betrokkenheid van de burger bij het welzijnsbeleid;

- de samenhang van het welzijnsbeleid.

 

4. Structuur - Samenstelling

 

Art. 4

De Welzijnsraad Ninove bestaat uit:

 

a) de algemene vergadering

b) het dagelijks bestuur

c) thematische werkgroepen, volgens noodwendigheid

 

A. DE ALGEMENE VERGADERING

 

Art. 9

De algemene vergadering, die de eigenlijke Welzijnsraad Ninove vormt die de doelstellingen realiseert, zoals geformuleerd in art. 2 van deze statuten, bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

 

§1. één afgevaardigde per erkende vereniging;

§2. individueel geïnteresseerde burgers en/of deskundigen;

 

De afgevaardigden van de erkende verenigingen die door deze worden aangeduid moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- minimum 18 jaar oud zijn;

- actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging waardoor ze worden aangeduid;

- zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen

 

Art. 10

Maken als niet-stemgerechtigd lid deel uit van de algemene vergadering:

§1. de schepenen die deelgebieden van het sociaal beleid onder hun bevoegdheden hebben;

§2. de vertegenwoordiger van de ocmw-raad:

§3. de ambtenaren van de gemeentelijke sociale dienst.

 

Art. 11

Zowel voor de stemgerechtigde leden als voor de niet stemgerechtigde leden wordt een plaatsvervanger aangeduid. De effectieve leden kunnen zich ingeval van afwezigheid laten vertegenwoordigen door hun plaatsvervanger.

De effectieve leden worden automatisch vervangen door hun plaatsvervanger indien ze geen deel meer uitmaken van de Welzijnsraad Ninove. In dit laatste geval wordt binnen de drie maanden in de vervanging van een nieuwe plaatsvervanger voorzien.

 

Art. 12

Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwicht wat leeftijd en geografische afkomst uit de diverse deelgemeenten betreft.

 

Art. 13

De stemgerechtigde leden zoals bedoeld in §1 en §2 van art. 9 mogen geen politiek mandaat vervullen.

 

Art. 14

De stemgerechtigde leden moeten het grondgebied van Ninove bewonen of er daadwerkelijk welzijnswerk verrichten, met uitzondering van de deskundigen.

 

Art. 15

[artikel 120 gemeentewet werd opgeheven]

 

Art. 16

Het mandaat is geldig tot 1 mei volgend op het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Aan het mandaat van de leden komt voortijdig een einde:

- door overlijden;

- door persoonlijk ontslag;

- door het intrekken van hun opdracht;

- door drie opeenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden, hetgeen blijkt uit het verslag van de vergaderingen;

- door het niet meer voldoen aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 13 en 14 van deze statuten.

Het mandaat wordt niet bezoldigd.

 

B. HET DAGELIJKS BESTUUR

 

Art. 17

§1. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 15 leden.

§2. Elk stemgerechtigd lid van de algemene vergadering kan kandideren voor het dagelijks bestuur.

De algemene vergadering kiest uit haar midden, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid, de bestuursleden.

Onder de verkozen bestuursleden kiest het dagelijks bestuur onmiddellijk daarna, in afzondering, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid, achtereenvolgens de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.

§3. De schepenen die deelgebieden van het sociaal beleid onder hun bevoegdheden hebben, maken automatisch deel uit van het dagelijks bestuur.

§4. De ambtenaren van de gemeentelijke sociale dienst maken eveneens automatisch deel uit van het dagelijks bestuur.

 

Art. 18

Bij dringende en actuele problemen bepaalt het dagelijks bestuur de houding van de Welzijnsraad Ninove, op voorwaarde dat de algemene vergadering niet tijdig kan samengeroepen worden en onder voorbehoud van kennisgeving en motivering op de eerstvolgende algemene vergadering.

 

Het dagelijks bestuur bereidt de samenkomsten van de algemene vergadering voor en stelt de agenda ervan samen.

 

Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp van begroting en rekening en het ontwerp van jaarprogramma en jaarverslag op. Het gemeentebestuur houdt toezicht op de rekeningen en kan een ambtenaar belasten met de controle op de financiële verrichtingen.

 

Het dagelijks bestuur is bevoegd over alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

 

 

C. THEMATISCHE WERKGROEPEN

 

Art. 19

De thematische werkgroepen worden in voorkomend geval opgericht en samengesteld door respectievelijk de algemene vergadering en het  dagelijks bestuur.

 

Art. 20

Het bestaan van de werkgroepen is beperkt tot de duur van de opdracht die hen respectievelijk door de algemene vergadering en door het dagelijks bestuur werd toevertrouwd.

 

5. Betrokkenheid bij het gemeentelijk welzijnsbeleid

 

Art. 21

De gemeentelijke overheid zal de Welzijnsraad Ninove betrekken bij de voorbereiding en uitwerking van het gemeentelijk welzijnsbeleid.

Daarnaast heeft de Welzijnsraad Ninove de mogelijkheid om ook op eigen initiatief adviezen uit te brengen aan:

- de gemeentelijke overheid;

- het OCMW;

- welzijnsvoorzieningen;

- verenigingen of welke andere instanties ook die het welzijn van de Ninoofse bevolking kunnen bevorderen.

 

Art. 22

Het college van burgemeester en schepenen geeft telkens een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op elk niet gevolgd advies dat werd verstrekt door de Welzijnsraad Ninove. Dit antwoord dient de Welzijnsraad Ninove te bereiken ten laatste op de derde vergadering van het dagelijks bestuur na ontvangst van het advies. Dit antwoord dient de Welzijnsraad Ninove te bereiken ten laatste op de derde vergadering van het dagelijks bestuur na ontvangst van het advies.

 

6. Ondersteuning door het gemeentebestuur

 

 

Art. 23

Het stadsbestuur zal de Welzijnsraad Ninove ondersteunen door:

§1. Op het gemeentelijk budget jaarlijks kredieten ter financiering van de werking in te schrijven.

Het dagelijks bestuur kan hiertoe gemotiveerde voorstellen doorgeven aan het college van burgemeester en schepenen.

De controle op de aanwending van deze kredieten zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.

§2. Administratieve en logistieke medewerking te verlenen door de gemeentelijke diensten.

§3. Het ter beschikking stellen van een ambtenaar voor het bijwonen van de vergadering van de Welzijnsraad Ninove en om ondersteunende secretariaatswerkzaamheden te verzorgen.

§4. Het gratis ter beschikking stellen van een lokaal voor de vergaderingen van de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de thematische werkgroepen en werkcellen.

 

Art. 24

De concrete uitwerking van de in art. 23 geformuleerde tegemoetkomingen zullen gebeuren door het college van burgemeester en schepenen, dat tevens de dienst(en) zal aanwijzen belast met de uitvoering.

 

7. Huishoudelijk reglement

 

Art. 25

De werking van de Welzijnsraad Ninove wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

 

8. Zetel

 

Art. 26

Het secretariaat van de Welzijnsraad Ninove is gevestigd in het stadhuis te Ninove.

 

Art. 27

Het correspondentieadres van de Welzijnsraad Ninove is:

Welzijnsraad Ninove

p/a Sociale Dienst

Centrumlaan 100

9400 Ninove

 

9. Wijziging statuten

 

Art. 28

§1. De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad op initiatief van het stadsbestuur en na advies van de Welzijnsraad Ninove.

§2. De huidige statuten kunnen worden gewijzigd door de gemeenteraad op initiatief van de Welzijnsraad Ninove, mits een tweederde meerderheid van de aanwezige leden van de algemene vergadering van de Welzijnsraad Ninove.

 

10. Ontbinding van de welzijnsraad

 

De Welzijnsraad Ninove kan te allen tijde door de gemeenteraad bij gemotiveerde beslissing worden ontbonden.