GR20100930 punt 6: retributie op verkoop van compostvaten, -bakken en beluchtingsstokken

6.         Retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken - Aanpassing

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat door artikel 94 van het gemeentedecreet de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer waardoor er enkel in geval van betwisting nog een beroep dient gedaan te worden op de burgerlijke rechtsprocedure bij de invordering van de retributie;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 augustus 2008 houdende aanpassing van de retributie op de verkoop van compostvaten, op het afleveren van beluchtingsstokken en op het bekomen van zakken voor de inzameling van isomo op het containerpark;

 

Overwegende dat artikel 1 van het retributiereglement een retributie vaststelt voor de aankoop van een compostbak ten bedrage van € 25,00;

 

Overwegende dat dit tarief vastgesteld werd voor de verkoop van houten compostbakken;

 

Overwegende dat voortaan kunststoffen compostbakken verkocht zullen worden die in aankoopprijs veel duurder zijn dan de houten compostbakken die de stad nu verkoopt;

 

Overwegende dat het passend is in artikel 1 een retributie van € 60,00 vast te stellen voor de verkoop van kunststoffen compostbakken en de retributie van € 25,00 voor de verkoop van houten compostbakken te schrappen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2008 houdende vaststelling van een retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken wordt opgeheven. De retributie voor de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken wordt als volgt vastgesteld :

 

Artikel 1

Er wordt een retributie gevestigd op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken.

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld :

-          compostvat :  € 12,50

-          beluchtingsstok : € 3,75

-          kunststoffen compostbak : € 60,00

 

De retributie is verschuldigd door de aankoper op het ogenblik van het ter beschikking stellen van het compostvat, de beluchtingsstok en/of compostbak.

 

 

Artikel 2

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

 

Artikel 3

Dit reglement treedt in voege de 5e dag na de bekendmaking.

 

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing zal aan de provinciegouverneur worden toegezonden.