GR20100930 punt 5: jaarrekening en jaarverslag 2009 OCMW

5.         OCMW - Jaarrekening en jaarverslag 2009 - Kennisname.

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere aanvullingen;

 

Gelet op het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald hoofdstuk III;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 1998 houdende de aanduiding van het OCMW van Ninove als piloot OCMW 1999 in het kader van de N.O.B.;

 

Gelet op het ocmw-decreet van 19 december 2008;

 

Gelet op het besluit van 24 juni 2010 van de raad voor maatschappelijk welzijn, waarbij de jaarrekening van het OCMW 2009 werd vastgesteld en waarbij er kennisname was van het jaarverslag van het OCMW over het dienstjaar 2009;

 

 BESLUIT :

  

1. Kennis te nemen van de dienstjaarrekening van het OCMW voor 2009, als volgt vastgesteld :

 

I. Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa                                                         +   8.757.111,77 €

II. Werkingskosten                                                                                                   -  12.909.557,53 €

III. Werkingsresultaat                                                                                               -    4.152.445,76 €

IV. Financiële opbrengsten                                                                                        +      134.505,23 €

V. Financiële kosten                                                                                                  -       116.917,40 €

VI. Resultaat van de gewone activiteiten                                                                     -    4.134.857,93 €

VII. Uitzonderlijke opbrengsten                                                                                 +      171.525,22 €

VIII. Uitzonderlijke kosten                                                                                        -                  0,00 €

IX. Resultaat van het boekjaar                                                                                  -    3.963.332,71 €

 

2. Kennis te nemen van de balans op 31 december 2009, als volgt vastgesteld :

 

Activa

I. Vaste activa:                                                                                                                      7.679.676,57 €

Oprichtingskosten                                                                                                                               0,00 €

Immateriële vaste activa                                                                                                             12.872,27 €

Materiële vaste activa                                                                                                             7.665.292,15 €

Financiële vaste activa                                                                                                                  1.512,15 €

 

II. Vlottende activa:                                                                                                               6.458.183,12 €

Vorderingen > één jaar                                                                                                             252.525,35 €

Voorraden                                                                                                                                   5.217,74 €

Vorderingen < één jaar                                                                                                          1.721.099,35 €

Geldbeleggingen                                                                                                                       830.000,00 €

Liquide middelen                                                                                                                    3.649.340,68 €

Overlopende rekeningen                                                                                                                     0,00 €

 

Totaal der activa :                                                                                                               14.137.859,69 €

 

Passiva

I. Eigen middelen:                                                                                                                 7.463.201,15 €

Kapitaal                                                                                                                                2.197.786,53 €

Herwaarderingsmeerwaarden                                                                                                              0,00 €

Gemeentelijke bijdrage en reserves                                                                                        2.318.433,54 €

Gecumuleerd resultaat                                                                                                              526.655,20 €

Investeringssubsidies                                                                                                             2.420.325,88 €

 

II. Voorzieningen voor risico's en kosten :                                                                                  610.978,59 €

Pensioenen                                                                                                                              343.510,19 €

Grote herstellings- en onderhoudswerken                                                                                   142.468,40 €

Overige risico's en kosten                                                                                                         125.000,00 €

 

III. Schulden > één jaar :                                                                                                      4.191.740,24 €

Financiële schulden leasing                                                                                                                 0,00 €

Financiële schulden kredietinstelling                                                                                        3.362.109,69 €

Ontvangen vooruitbetalingen                                                                                                    829.630,55 €

 

IV. Schulden < één jaar :                                                                                                      1.741.108,84 €

Schulden op > één jaar die vervallen binnen het jaar                                                                  252.567,17 €

Financiële schulden                                                                                                                    90.995,86 €

Werkingsschulden                                                                                                                    520.031,05 €

Diverse schulden                                                                                                                     109.351,91 €

Belastingen                                                                                                                             200.440,28 €

Bezoldigingen en sociale lasten                                                                                                 565.075,24 €

Overige schulden                                                                                                                        2.647,33 €

 

V. Overlopende rekeningen :                                                                                                    130.830,87 €

 

Totaal der passiva                                                                                                               14.137.859,69 €

 

3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2009.

 

4. Afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden aan het OCMW en aan de provinciegouverneur.