GR20100930 punt 3: meubilair academie muziek, woord en dans

3.         Leveren en plaatsen van maatmeubilair in de academie voor muziek, woord en dans - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat volgend maatmeubilair nog dient te worden geleverd en geplaatst in de academie voor muziek, woord en dans : een kast voor het leraarslokaal met postvakjes en lockers, een legger, twee prikborden en een regietafel;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.500,00 excl. btw of € 24.805,00 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek en de plannen;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 734/741-98;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De levering en plaatsing van maatmeubilair in de academie voor muziek, woord en dans, geraamd op € 24.805,00 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.