GR20100930 punt 10: goedkeuring invoering aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden

10.       Personeel - Definitieve goedkeuring invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden - Goedkeuring kaderreglement en bestek RSZPPO

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;

 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;

 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;

 

Gelet op de intentieverklaring van de gemeenteraad van  27 mei 2010 om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren en om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale;

 

Gelet op de toewijzing van 29 juli  2010  van de opdracht door RSZPPO aan een samenwerking tussen Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap;

 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;

 

Gelet op de bespreking in het overlegcomité gemeente-OCMW van 18 mei 2010, met verslag in bijlage met toepassing van artikel 26 bis van de OCMW-wet;

 

Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité van 26 april 2010;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1

De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.

 

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009, dat in bijlage wordt toegevoegd.

 

Artikel 3

De gemeenteraad is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden.

 

Artikel 4

De pensioentoelage bedraagt 2 % van het pensioengevend jaarloon.

 

Artikel 5

De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden.

 

Artikel 6

De gemeenteraad keurt het voorliggende bestek, opgemaakt door de RSZPPO in haar hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed en belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering.

 

Artikel 7

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de RSZPPO, Jozef II-straat, 47, 1000 Brussel.