GR20100901 punt 9: jaarverslag 2009

gelet op art. 96 van de nieuwe gemeentewet;

 

overwegende dat door de inwerkingtreding van het gemeentedecreet het desbetreffende artikel werd opgeheven, inzonderheid door art. 302. 92°;

 

overwegende dat, ter kennisgeving, een verslag over het bestuur en de stand der zaken van de stad over het dienstjaar 2009 werd opgemaakt;

 

overwegende dat dit verslag werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 augustus 2010;

 

BESLUIT:

Kennis wordt genomen van het verslag over het bestuur en de stand der zaken over het dienstjaar 2009.