GR20100901 punt 7: politie - levering en plaatsing tijdsregistratiesysteem

7. LOKALE POLITIE NINOVE - LEVERING, PLAATSING EN INBEDRIJFSTELLING VAN EEN GEAUTOMATISEERD SYSTEEM VOOR TIJDSREGISTRATIE VOOR ALLE LOCATIES VAN DE POLITIEZONE NINOVE - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT EN GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Overwegende dat de personeelsleden van de politiezone van Ninove hun gepresteerde uren nog doorgeven aan hun verantwoordelijke op een activiteitenverslag. De verantwoordelijken overhandigen de activiteitenverslagen aan de personeelsdienst die op hun beurt alle uren van alle personeelsleden manueel ingeven in Galop. PZ Ninove wil overgaan tot de aankoop van een tijdsregistratiesysteem dat de personeelsleden toelaat o.a. hun aankomst- en vertrektijden te melden d.m.v. een badge waarbij er een koppeling is tussen de tijdsregistratie en Galop. Het installeren van een geautomatiseerd systeem voor tijdsregistratie op alle locaties van de politiezone (Onderwijslaan 75, Aalstersesteenweg 24, Aalstersesteenweg 26 A en B) zal garant staan voor een vlotte en correcte verwerking van de uren van alle personeelsleden van de politiezone Ninove. Bovendien wenst de PZ Ninove een decentraal beheer m.b.t. verlofaanvragen, recuperatiedagen, dienstenwissels,... via deze tijdsregistratieapplicatie te introduceren. Uiteraard dienen de specificaties in verband met het tijdsregistratiesysteem rekening te houden met de mammoetregelgeving. Een ander onderdeel van het tijdsregistratiesysteem is de planningsmodule. Deze module moet het de planner(s) mogelijk maken op een gebruiksvriendelijke manier diensten in te voeren rekening houdende met de regelgeving. Het spreekt voor zich dat opleiding en begeleiding onontbeerlijk zal zijn tijdens de invoering van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem;

 

Overwegende dat de opdracht naast het leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van een geautomatiseerd systeem voor tijdsregistratie ook zal bestaan uit het aanbieden van een onderhoudscontract;

 

Overwegende dat de prijs voor het leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van een geautomatiseerd systeem voor tijdsregistratie mag geraamd worden op maximaal € 50.000,00 BTW inclusief;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten voorzien zijn in de begroting 2010, buitengewone dienst, onder artikel 330/742-53;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het leveren, plaatsen en inbedrijfstellen van een geautomatiseerd systeem voor tijdsregistratie voor alle locaties van de politiezone Ninove, geraamd op maximum 50.000,00 euro BTW inclusief wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht wordt onderhands gegund na raadpleging van minstens drie leveranciers.

 

3. De voorwaarden vermeld in het bestek (2010/02) worden goedgekeurd.

 

4. Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.