GR20100901 punt 5: politie - openverklaring 2 vacante betrekkingen

DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 96;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten op de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:
5 betrekkingen van hulpagent van politie
50 betrekkingen van inspecteur van politie
15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie
5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)
1 hoofdcommissaris van politie;

 

Gelet op het feit dat er momenteel drie betrekkingen van inspecteur van politie niet vacant zijn verklaard;

 

Overwegende dat op het directiecomité van 21 juni 2010 werd beslist twee betrekkingen van inspecteur van politie toe te kennen aan de directie operaties en één betrekking van inspecteur van politie toe te kennen aan de gerechtelijke directie - lokale recherche;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties vacant te verklaren om de uitvoering van deze directie niet te hypothekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg is aangewezen voormelde betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties via mobiliteit aan te wijzen;

Overwegende dat deze betrekkingen kunnen worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: Er worden twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie operaties vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

1. Benaming van de betrekking:
Inspecteur van politie, lid van de directie operaties

2. Functieomschrijving:
Het personeelslid kan worden belast met de dienst interventie, met het onthaal of met verkeer;
Het personeelslid staat in voor het eerste contact met de burger ofwel naar aanleiding van een politionele tussenkomst op het terrein ofwel op het commissariaat; 
Het personeelslid stelt de nodige documenten op naar aanleiding van een politionele tussenkomst (vb. melding, proces-verbaal, ....);
Het personeelslid wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, de verwachtingen van de burger te kennen en rekening te houden met deze elementen in het contact met de burger;
Het personeelslid staat in voor een correcte doorverwijzing van de burger, indien dit nodig is, naar de desbetreffende bevoegde dienst;
Het personeelslid kan deel uitmaken van HYCAP;
Het personeelslid kan gevraagd worden allerhande stukken te betekenen;
Het personeelslid kan worden belast met het beheer van de deurwaardersexploten;
Het personeelslid levert de nodige attesten of documenten af aan de burger (vb. verlies van IK, ...);
Het personeelslid kan worden ingezet voor deelname aan de uitvoering van opdrachten van federale aard, alsmede voor de uitvoering van ordediensten. De medewerker kan deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit;
Het personeelslid werkt tijdig en correct zijn PV's af;
Het personeelslid voert de taken uit die aan de directie operaties worden toevertrouwd door de korpsleiding;
Het personeelslid werkt in een 24-urenpermanetiesysteem;
Het personeelslid voert de interventiebeurten of onthaalbeurten uit in overeenstemming met de regels die gelden binnen de directie operaties en volgens een beurtrol;
Het personeelslid neemt deel aan acties georganiseerd in het raam van de lokale veiligheidsproblematiek;
Het personeelslid wordt ingezet bij de uitvoering van projecten en actieplannen zowel in het gerechtelijk als in het bestuurlijk domein;
De medewerker heeft de mogelijkheid opleidingen te volgen. Deze kunnen worden opgelegd;
Het personeelslid onderhoudt nauwe contacten met de directeur en de adjunct-directeur;
Het personeelslid staat zelf in voor de doorstroming van de informatie;
De medewerker kan aangeduid worden als ploegoverste en oefent de hieraan verbonden bevoegdheden uit.

3. Profiel:
- beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die elk van een personeelslid na de basisopleiding kan worden gevraagd;
- moet rekening houden met onregelmatige dienstprestaties, zowel tijdens de week als tijdens het weekend;
- moet rekening houden met de inzet voor onverwachte en onvoorziene diensten;
- moet in teamverband kunnen werken en moet daartoe over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden beschikken;
- is bereid de nodige opleidingen te volgen;
- neemt voldoende initiatief om zichzelf te bekwamen;
- moet kennis hebben van de binnen de politiezone gebruikte informaticamiddelen;
- het optreden van de medewerker wordt gekenmerkt door objectiviteit en neutraliteit;
- draait mede in een 24-urenpermanentiesysteem;
- in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan:
zelfbeheersing, 
koelbloedig optreden en stressbestendigheid, 
klantgericht denken,
zin voor maat,
orde, methode, netheid en stiptheid,
handigheid om met mensen om te gaan,
verantwoordelijkheidszin en gezonde ondernemingszin.
- leeft de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de politiezone Ninove, na.

4. Gewone plaats van het werk:
Lokale Politie Ninove - Onderwijslaan 75 - 9400 Ninove

5. Categorie van personeel:
Basiskader - Inspecteur van politie

6. Wijze van selectie:
Selectiecommissie

7. Geen specifieke evaluatie

8. Nadere inlichtingen:
CP Danny De Troyer - Onderwijslaan 75 - 9400 Ninove - (054)31.32.23.

9. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
1. Korpschef - voorzitter of haar vervanger;
2. Officier van een ander korps;
3. Hoofdinspecteur van een ander korps;
De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2: Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie inspecteur van politie voor de directie operaties die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaten voor de volgende mobiliteitscyclus.


Artikel 3: Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer - Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer