GR20100901 punt 41: invoering beperkt éénrichtingsverkeer Moeder Tiburcestraat Ninove

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het verkeer in de Moeder Tiburcestraat te Ninove op dit ogenblik toegelaten is in beide richtingen, dat door de recente nieuwbouw van appartementen de parkeerdruk toeneemt langs weerszijden van de straat, dat hierdoor een te smalle doorgang ontstaat voor het tweerichtingsverkeer en dat het bijgevolg aangewezen is om beperkt éénrichtingsverkeer in te voeren in de richting van de Emiel De Molstraat;

 

Overwegende dat sommige bestuurders hun auto voor garages en/of inritten parkeren tot ergernis van de bewoners, waardoor het aangewezen is om het parkeren uitsluitend toe te laten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen binnen afgebakende parkeervakken en dit langs weerszijden van de straat;

 

Overwegende dat de bewoners van de Moeder Tiburcestraat vlot gebruik kunnen maken van de Keldermeersbaan om hun woning te bereiken zonder al te grote omweg;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 : In de Moeder Tiburcestraat te Ninove wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Emiel De Molstraat.

Signalisatie :
- Moeder Tiburcestraat kant Astridlaan : aanwijzingsbord F19 met onderbord M5
- Moeder Tiburcestraat kant Pamelstraat : - verbodsbord C1 met onderbord M3
- Hoek Pamelstraat met Moeder Tiburcestraat - verbodsbord C31a.

 

Art. 2 : In de Moeder Tiburcestraat te Ninove wordt het parkeren enkel toegelaten voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen en dit in daarvoor afgebakende parkeervakken.
Signalisatie: E9b met onderborden type Xa, Xb en Xd.

 

Art. 3 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.