GR20100901 punt 40: parkeerverbod langs Edingsesteenweg Meerbeke

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de firma Demol-Ide met haar takeldienst 24/24 uur en autohandel sinds kort verhuisd is van de Brusselsesteenweg (N8) naar de Edingsesteenweg (N255) te Meerbeke;

 

Overwegende dat geparkeerde voertuigen langs de Edingsesteenweg dagelijks de toegang tot het bedrijf belemmeren;

 

Overwegende dat de bergingsvoertuigen van deze takeldienst op elk tijdstip van de dag 7 dagen op 7 het bedrijf moeten kunnen in- en uitrijden;

 

Overwegende dat de in- en uitrit van het bedrijf niet duidelijk zichtbaar is waardoor talrijke automobilisten vooral 's avonds verkeerd parkeren;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van 5 mei 2010 om over de volledige lengte van de inrit van de terreinen en gebouwen van takeldienst - autohandel Demol-Ide het stilstaan en parkeren te verbieden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art.1. Over de volledige lengte van de inrit van de terreinen en gebouwen van takeldienst - autohandel Demol-Ide gelegen te Meerbeke, Edingsesteenweg, 79A, wordt het stilstaan en parkeren verboden.

Signalisatie : borden E3 met onderborden Xa en Xb.

 

Art.2. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd naar de Vlaamse minister van Mobiliteit.