GR20100901 punt 4: politie Ninove - openverklaring vacante betrekking

4. POLITIEZONE NINOVE - OPERATIONEEL PERSONEEL - OPENVERKLARING VAN EEN VACANTE BETREKKING IN HET OPERATIONEEL KADER - INSPECTEUR VAN POLITIE VOOR DE GERECHTELIJKE DIRECTIE - LOKALE RECHERCHE.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 96;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten op de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:
- 5 betrekkingen van hulpagent van politie
- 50 betrekkingen van inspecteur van politie
- 15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie
- 5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)
- 1 hoofdcommissaris van politie;

 

Gelet op het feit dat er momenteel drie betrekkingen van inspecteur van politie niet vacant zijn verklaard;

 

Overwegende dat op het directiecomité van 21 juni 2010 werd beslist twee betrekkingen van inspecteur van politie toe te kennen aan de directie operaties en één betrekking van inspecteur van politie toe te kennen aan de gerechtelijke directie - lokale recherche;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche - vacant te verklaren om de uitvoering van deze directie niet te hypothekeren;


Overwegende dat het bijgevolg is aangewezen voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche - via mobiliteit aan te wijzen;

Overwegende dat deze betrekking kan worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

 

Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: Er wordt één betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

1. Benaming van de betrekking:
Inspecteur van politie, lid van de gerechtelijke directie - lokale recherche

2. Functieomschrijving:
- staat met alle leden van de lokale recherche in voor het uitvoeren van het takenpakket recherche;
- neemt deel aan de permanentiebeurtrol recherche. Kan in voorkomend geval zijn dienst binnen het uur aanvangen;
- legt verantwoording af aan teamchefs recherche en officier gerechtelijke zuil.

3. Profiel:
- is van onbesproken gedrag en reputatie en is zich bewust van de voorbeeldfunctie op professioneel en persoonlijk vlak;
- is discreet en onpartijdig;
- is niet definitief vrijgesteld van lichamelijke activiteiten welke zich tijdens het recherchewerk kunnen aandienen;
- draagt actief bij tot het creëren van een positieve werksfeer;
- is soepel zowel wat betreft wisselende werktijden als in het aanvaarden van opdrachten;
- is bereid om deel te nemen aan de permanentiebeurtrol en indien met permanentie belast, is contacteerbaar en terugroepbaar;
met permanentie belast: is bereid tot het uitvoeren van onvoorziene diensten, zowel 's nachts als tijdens het weekend. Is in voorkomend geval in staat om zo vlug mogelijk, en zeker binnen het uur, zijn dienst aan te vangen;
- is bereid bijkomende opleidingen te volgen;
- geeft in zijn/haar optreden blijk van rust, takt, zelfzekerheid en klantgerichtheid;
- beschikt over een degelijke kennis inzake het afwerken van gerechtelijke onderzoeken en kan deze kennis in de praktijk toepassen;
- is in staat zelfstandig als in teamverband te kunnen werken. Ontwikkelt hiervoor zelf de nodige initiatieven qua adequate planning en afwerking van al dan niet omvangrijke dossiers of kan zich schikken naar een afgesproken planning;
- kan verantwoordelijkheid voor een dossier dragen en legt hiervoor verantwoording af;
- verricht zelfstandige opzoekingen in geautomatiseerde omgeving;
- is in staat informatiegarend te werken en stelt de verkregen informatie ter beschikking;
- beschikt over een analytisch denkvermogen, met oog voor detail;
- beschikt over een afdoende mondelinge vaardigheid;
- is in staat met de diverse autoriteiten oordeelkundig te overleggen;
- beschikt over een afdoende redactionele vaardigheid en staat bijgevolg in om zowel naar vorm als inhoud duidelijk te argumenteren;
- is gedreven door stiptheid en zorg, zowel wat redactie van gerechtelijke en administratieve documenten betreft, als in het behandelen van IBN materiaal;
- is bereid deel uit te maken van de marseenheden.

4. Gewone plaats van het werk:
Lokale Politie Ninove - Aalstersesteenweg 24 - 9400 Ninove

5. Categorie van personeel:
Basiskader - Inspecteur van politie

6. Wijze van selectie:
Selectiecommissie

7. Geen specifieke evaluatie

8. Nadere inlichtingen:
CP Angelo Pavoncelli - Aalstersesteenweg 24 - 9400 Ninove - (054)31.89.11.

9. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
1. Korpschef - voorzitter of haar vervanger;
2. Officier van de lokale recherche van een ander korps
3. Hoofdinspecteur van een lokale recherche van een ander korps
De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2: Er wordt voorzien in een mobiliteitsreserve voor de functie inspecteur van politie voor de gerechtelijke directie - lokale recherche - die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaturen voor de tweede navolgende mobiliteitscyclus.

 

Artikel 3: Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet van 7 december 1998 van een geïntegreerde politiedienst, wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer - Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer