GR20100901 punt 39: Aquafinproject - afkoppelling Melkbos-Lopertje

 

 

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2006 waarbij principiële goedkeuring werd verleend om in de Luipendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare gelijktijdig met het aquafinproject 21.986 wegen- en rioleringswerken uit te voeren;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in de Luipendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare werd goedgekeurd mits de totale ramingprijs van 880.015,35 euro (btw inclusief) waarvan 193.326 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin en 326.430 euro (vrij van btw) + 360.259,35 euro (btw inclusief), hetzij 686.689,35 euro ten laste van de stad Ninove;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 juli 2009 waarbij het aanbestedingsverslag van 2 juni 2009 opgemaakt door het studiebureau Arcadis VDS uit Haaltert waarin wordt voorgesteld de opdracht voor de wegenwerken in de Luipendaal, Bostraat en Melkbos te Aspelare toe te wijzen aan de bvba Pevenage en zoon uit Zottegem mits de totale prijs van 782.368,13 euro, waarvan 163.926,60 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin is en 273.772 euro (vrij van btw voor het deel rioleringswerken) + 344.669,53 euro (btw inclusief voor het deel wegenwerken), hetzij in totaal 618.441,53 euro ten laste van de stad Ninove, werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde collegebeslissing waarbij het stadsaandeel ten bedrage van 273.772 euro (vrij van btw - rioleringswerken) + 344.669,53 euro (btw inclusief - deel wegenwerken), hetzij in totaal 618.441,53 euro, werd goedgekeurd;

Gelet op de brief van 25 augustus 2009 van de nv Aquafin waaruit blijkt dat het bevel van aanvang der werken werd vastgesteld op 14 september 2009;

 

Gelet op het verslag nr. 17 van de werfvergadering van 14 juni 2010 waaruit blijkt dat naar aanleiding van de werfvergadering door de bewonersafvaardiging werd gevraagd of de rijweg van het Lopertje kan verbreed worden om veilig fietsverkeer in 2 richtingen, gecombineerd met het autoverkeer in enkele rijrichting mogelijk te maken;

 

Overwegende dat de bewoners door de geringe breedte van de rijweg (2,70 meter) problemen ondervinden bij het in- en uitrijden van hun eigendom;

 

Overwegende dat gevraagd wordt om naast de rijweg van 2,70 meter langs de linkerkant van de weg komende van de Melkbos (woongebied met landelijk karakter), een overrijdbare strook in klinkers van 1,50 meter breed aan te leggen;

 

Gelet op het feit dat de nutsleidingen in voornoemde strook van 1,50 meter werden aangelegd zodanig dat bij eventuele problemen de rijweg niet moet worden opgebroken;

 

Overwegende dat bij inname van deze strook een voetpadstrook kan worden voorzien en dit voetpad in een waterdoorlatend materiaal kan worden aangelegd;

 

Overwegende dat de aan te leggen strook van 1,50 meter voetpad met in de ondergrond alle
nutsleidingen zich op privé domein situeert en dat aan de aangelanden zal voorgesteld worden om dat deel van hun eigendom gratis af te staan;

 

Overwegende dat de voetpadstrook wordt ingericht op voorwaarde dat alle eigenaars akkoord zijn met een gratis grondafstand;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht voor het voeren van de onderhandelingen voor gratis grondafstand met de verschillende eigenaars, door het studiebureau Arcadis VDS te laten uitvoeren;

 

Overwegende dat deze taken niet in de oorspronkelijke overeenkomst met het studiebureau opgenomen zijn en dat aan het studiebureau zal gevraagd worden om voor de uitbreiding van hun opdracht een addendum bij de bestaande overeenkomst op te maken;

 

Overwegende dat landbouwvoertuigen komende uit de onverharde landbouwweg in het verlengde van de Bosstraat, er geregeld voor zorgen dat het wegdek van de Bosstraat besmeurd wordt door aarde en modder;

 

Overwegende dat daarom wordt voorgesteld om de asfaltverharding in de Bosstraat 30 meter verder door te trekken op de onverharde landbouwweg;

 

Gelet op de raming voor de doortrekking van de asfaltverharding ten bedrage van 5.049,03euro, btw inclusief;

 

Gelet op het werfverslag nummer 19 van de vergadering van 28 juni 2010 opgemaakt door het studiebureau Arcadis VDS;

 

Overwegende dat voor de financiering van het stadsaandeel in de begroting 2009, onder artikel 877/732-60 van de buitengewone dienst een bedrag van 695.000 euro werd vastgelegd;

 

Overwegende dat de kosten voortvloeiend uit voornoemde uitbreidingswerken kunnen gefinancierd worden binnen het vastgelegde begrotingskrediet zoals hierboven vermeld;


BESLUIT, met 17 ja-stemmen, 11 nee-stemmen en 3 onthoudingen

1. De procedure voor gratis grondafstand door de aangelanden van een strook grond van 1,50 meter breed zodanig dat een voetpadstrook in een waterdoorlatend materiaal kan worden voorzien in het Lopertje te Aspelare (linkerkant komende van de Melkbos) wordt opgestart.
2. De uitbreiding van de op

dracht van het studiebureau Arcadis VDS uit Haaltert om met de eigenaars de onderhandelingen te voeren voor de gratis grondafstand wordt goedgekeurd.


3. Het pakket akkoordverklaringen zal enkel in zijn totaliteit behandeld worden om te voorkomen dat sommige eigenaars gratis grondafstand doen en anderen voor de grondafstand een onteigeningsvergoeding ontvangen.

4. Het verharden met KWS van het verlengde van de Bosstraat, momenteel een onverharde landbouwweg, over een afstand van 30 meter en geraamd op 5.049,03 euro wordt goedgekeurd.