GR20100901 punt 37: aanleg fietspad en fietstunnel ter hoogte van de Elisabethlaan Ninove

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Overwegende dat wordt vastgesteld dat heel wat fietsers de route Eichemstraat, Berrebroekstraat en Aardeweg vanuit Appelterre-Eichem naar Ninove gebruiken om hun bestemming, zijnde de school of werkplaats, bereiken;

 

Overwegende dat de stad de intentie heeft om het fietsverkeer te optimaliseren en daarom in het verlengde van het bestaande fietspad Oude Eichembaan dat momenteel stopt ter hoogte van de Spoorwegstraat een nieuw dubbelrichtingsfietspad van ongeveer 553 meter zal aanleggen dat aansluit op de Terrasstraat in Outer en tevens vanaf de Perrestraat te Outer tot de bestaande verharding van de Ratissestraat te Outer, over een afstand van 220 meter, een fietspad met dubbele rijrichting zal aanleggen;

 

Overwegende dat dit fietspad vanaf de Oude Eichembaan in Ninove tot de aansluiting met de Ratissestraat in Outer een veilig alternatief vormt voor de fietsverbinding opgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk via de Aardeweg;

 

Overwegende dat er in de nabije toekomst een speelbos wordt aangelegd in de groene omgeving van de Venebroeken grenzend aan de Elisabethlaan te Ninove, een initiatief dat heel wat jeugd zal aantrekken;

 

Overwegende dat in het BPA Preulegem de bouw van een sociale woonwijk wordt voorzien hetgeen een aangroei van de bevolking in deze regio zal betekenen, hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de mobiliteit;

 

Overwegende dat de aanleg van een fietspad en fietstunnel onder de Elisabethlaan (N8) een meerwaarde zal betekenen voor de fietsers die in deze omgeving hun traject moeten kiezen;

 

Gelet op het inplantingsplan met aanduiding van de aan te leggen fietspad en fietstunnel;

 

Overwegende dat de aanleg van een fietspad en fietstunnel wordt geraamd op 272.498,054.euro;

 

Overwegende dat deze werken via module 13, aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid, in aanmerking komen voor subsidiëring via het convenantenbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Overwegende dat voor de opmaak van het ontwerp een ontwerper en een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking dient aangesteld te worden;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst voor het aanstellen van een ontwerper dat ter goedkeuring wordt voorgelegd;

Overwegende dat voor de financiering van de studiekosten een krediet in de begroting 2010, buitengewone dienst onder artikel 421/731-60 ten bedrage van 10.000 euro werd ingeschreven;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aanleg van een fietspad en fietstunnel ter hoogte van de Elisabethlaan (N8) te Ninove, waarvoor de uitvoeringsprijs wordt geraamd op 272.498,05 21% BTW inclusief, wordt principieel goedgekeurd.

 

2. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend tot het aanstellen van een ontwerper en van een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking.

 

3. De opdracht voor het maken van het ontwerp en het aanstellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

4. De voorwaarden van deze opdracht, vervat in de ontwerpovereenkomst, worden goedgekeurd.

 

5. De module 13, aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid wordt goedgekeurd.

 

6. Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer, Bollebergen 2B bus 12 te 9052 Gent -Zwijnaarde.