GR20100901 punt 36: aanleg dubbelrichtingsfietspad Outer

DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 1999 waarbij het provinciaal fietsnetwerk, luik Ninove, op advies van de bestendige deputatie werd aangepast;

 

Overwegende dat naar aanleiding van voornoemde beslissing de verbinding tussen Appelterre-Eichem en Ninove werd voorzien via de Aardeweg, een gedeelte van de Brakelsesteenweg, de Elisabethlaan en het kruispunt "Den Dollar";

 

Overwegende dat de stad de intentie heeft om:

-in het verlengde van het bestaande fietspad Oude Eichembaan, een dubbelrichtingsfietspad van ongeveer 553 meter aan te leggen dat aansluit op de Terrasstraat in Outer 
-vanaf de Perrestraat te Outer tot de bestaande verharding van de Ratissestraat te Outer, over een afstand van 220 meter, een fietspad met dubbele rijrichting aan te leggen;

 

Overwegende dat dit fietspad vanaf de Oude Eichembaan in Ninove tot de aansluiting met de Ratissestraat in Outer-Appelterre een veilig alternatief vormt voor de fietsverbinding opgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk via de Aardeweg;

 

Overwegende dat door de aanleg van dit fietspad aan fietsers de mogelijkheid wordt geboden om het drukke kruispunt "Den dollar" en de Brakelsesteenweg waar geen vrijliggende fietspaden zijn, te vermijden om richting Appelterre-Eichem te rijden;

Overwegende dat het geplande fietspad zal worden aangelegd volgens de voorschriften van het vademecum voor fietspadvoorzieningen met dubbele rijrichting;

 

Overwegende dat dit tracé in het verlengde van de Oude Eichembaan momenteel noch op het provinciaal fietsroutenetwerk, noch op het bovenlokaal fietsroutenetwerk is opgenomen;

 

Overwegende dat het bedrag van de provinciale subsidie in dit geval 20 % van de subsidieerbare werken voor de aanleg van fietspaden bedraagt;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is om aan de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen de opgenomen fietsverbinding via de Aardeweg uit het plan te schrappen en als veilig alternatief de fietsverbinding vanaf de Oude Eichembaan, richting Outer en Appelterre, op te nemen;

 

Overwegende dat fietspaden die wel in het fietsroutenetwerk van de provincie zijn opgenomen voor 40 % gesubsidieerd worden indien ze voldoen aan de door de provincie gestelde voorwaarden;

 

Overwegende dat de aanleg van het fietspad in het verlengde van de Oude Eichembaan geraamd wordt op 164.614,45 euro, btw inclusief;

 

Gelet op het inplantingsplan van het aan te leggen fietspad in rode beton;

 

Overwegende dat voor deze opdracht een ontwerper en een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking moet worden aangesteld;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst dat ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Overwegende dat voor de financiering van de studiekosten in de begroting 2010, onder artikel 421/731-60 van de buitengewone dienst een bedrag van 5.000 euro werd vastgelegd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aanleg van een fietspad dat de verbinding vormt tussen de Oude Eichembaan te Ninove en de Ratissestraat te Outer, geraamd op 164.614,45 euro, btw inclusief, wordt principieel goedgekeurd.

 

2. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend tot het aanstellen van een ontwerper en van een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking.

 

3. De opdracht voor het opmaken van het ontwerp zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

4. De voorwaarden van deze opdracht, vervat in de ontwerpovereenkomst, worden goedgekeurd.

 

5. Aan de provincie Oost-Vlaanderen wordt gevraagd om het geplande fietspad vanaf de Oude Eichembaan te Ninove, richting Outer en Appelterre, op te nemen in het provinciaal fietsroutenetwerk als alternatief voor het reeds opgenomen fietspad langs de Aardeweg.

 

6. Voor de aanleg worden bij de provincie maximaal te verkrijgen subsidies aangevraagd.