GR20100901 punt 33: verbeteringswerken Hogeweg Ninove - goedkeuring onteigeningsplan

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken aan de Hogeweg te Ninove werd goedgekeurd mits de ramingprijs van 135.264,05 euro, btw inclusief evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat voor de aanleg van een DWA- en een RWA-leiding voor de afwatering van drie woningen, werken op privégrond moeten uitgevoerd worden waarvoor ondergrondse en bovengrondse erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd en dat een voorlopige werkzone moet voorzien worden om de aannemer toe te laten de rioleringswerken uit te voeren;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2010 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel werd goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat van 20 april 2010 tot 4 mei 2010 een openbaar onderzoek werd georganiseerd waaruit blijkt dat door mevrouw Roux-Haverbeke, Geraardsbergsestraat 9 te 9400 Ninove een brief werd ingediend waarin een aantal praktische vragen over de uitvoering van de werken en het verder onderhoud van het aangelegd rioleringsstelsel zijn opgesomd;

 

Overwegende dat in deze brief geen bezwaar wordt aangetekend tegen de uitvoering van de werken;

 

Overwegende dat de brief van mevrouw Roux op 5 mei 2010 voor advies werd opgestuurd naar het studiebureau D'Hauwer-Van Der Schueren, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke;

 

Gelet op het advies van 17 mei 2010 waarin de verschillende vragen door het studiebureau uitvoerig worden beantwoord, behalve de vraag over de voorziening van tijdelijke bewonerskaarten voor de huurders van de garages van mevrouw Roux die enkel bereikbaar zijn langs de Hogeweg;

 

Overwegende dat deze vraag op 5 mei 2010 voor advies werd voorgelegd aan de verkeerscommissie die de aanvraag ongunstig adviseerde omdat men naar de toekomst toe geen precedenten wil scheppen;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief goed te keuren;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel van de verbeteringswerken aan de Hogeweg te Ninove worden definitief goedgekeurd.

Aan OPC zal voorgesteld worden om aan de bewoners tijdens de werken een tijdelijke bewonerskaart af te leveren.