GR20100901 punt 30: afsprakennota kansenpas

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport van 9 januari 2008;

Gelet op het cultuurbeleidsplan: hoofdstuk VI Strategische doelstellingen:Gemeenschapsvorming: Het principe van de kansenpas zal ingevoerd worden, zodat de financiële drempel voor het bijwonen van activiteiten wordt verlaagd;

 

Gelet op het jeugdbeleidsplan 2008-2010: hoofdstuk 2: Jeugbeleid: jeugdwelzijn;

Gelet op het bestaan van een schoolkansenpas en de bewezen noodzaak van dit systeem;

 

Gelet op de oprichting van de stuurgroep Kansenpas op 19 mei 2009, waarvan volgende partners deel uitmaken: cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, cultuurcentrum, OCMW, Teledienst, CAW, JAC, Welzijnsoverleg, SOS Schulden op School;

 

Gelet op het positief advies van Demos, kenniscentrum voor participatie en democratie;

 

Overwegende dat bij de goedkeuring van de afsprakennota door de Vlaamse overheid subsidies bekomen kunnen worden voor de werking rond de participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod. Op deze manier kan een kansenpassysteem ingevoerd worden;

 

Gelet op de deadline van indiening op 1 oktober 2010;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus 2010 om de cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad van de afsprakennota in kennis te stellen met de vraag om voor 15 september 2010 hun opmerkingen mee te delen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Goedkeuring wordt gehecht aan de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2011-2013.